• boerderij large

Genealogie


De geslachten van Jencke Aerns (1550) tot en met de Rijpma's (2014).

(Om "privacy" redenen is, bij nog levende personen, de data weggelaten).Bijgewerkt: t/m december 2014. (voor zover bij ons bekend).

1. Generaties I-VIII, Jencke Aerns, Troelstra, Gerben Sipkes Rijpma, Gerbrandij.

I-a.Jencke Aerns, geb. omstreeks 1550 te Irnsum, overl. 27 februari 1606 te Irnsum. Hij huwde met Anna Dircksdr., geb. omstr. 1555, overl. omstr. 1598. Uit dit huwelijk:

1.Jan Jenckes, overl. 1632. Hij huwde met Griet Jacobs.

2. Willem Jenckes, gehuwd met Antke Jetzedr.

3. Wompck Jenckes, gehuwd met Freerck

4. Sybrich Jenckes, gehuwd met Seerp Sjoerds.

5. Sytse Jenckes, in 1596 gehuwd met Griet Jenckesdr.

6. Rienck Jenckes, geb. 1586 te Irnsum, overl. 1670 te Irnsum. Volgt onder II-a.

7.Baucke Jenckes, geb. in 1584, overl. in 1639, gehuwd met Mints Minnedr.

8. Trijn Jenckes, geb. 1589, gehuwd met Jacob Dircks van Terhorne.

* * *

II-a. Rienck Jenckes, geb. te Irnsum omstr. 1586, overl. in 1670 te Irnsum, zn. van Jencke Aerns, I-a, en Anna Dircksdr. Hij huwde in 1610 te Irnsum met Maike Alberts. Uit dit huwelijk:

1.Jencke Riencks, gehuwd op 1 juni 1643 te Rauwerderhem, met Jets Bootedr. Nijdam.

2. Albert Riencks, gehuwd in 1646 met Aef Cornelisdr.

3. Jacob Riencks.

4. Tjebbe Riencks, hij huwdeop 14 april 1660 met Jouck van Wabe Hiddes.

5. Antje Riencks, gehuwd met Jacob Sinckx.

6. Geertie Riencks, gehuwd met Sybren Cornelis.

7. Trijntje Riencks, gehuwd met Lieuwe Harckes van Goutum.

8. Sybrich Riencks, gehuwd te Irnsum met Symen Douwes.

9. Hil Riencks, gehuwd met Matien Jouckes.

10. Evert Riencks, geb. omstr. 1630 te Irnsum. Volgt onder III-a.

* * *

III-a. Evert Riencks, geb. omstr. 1630 te Irnsum. Zn. van Rienck Jenckes II-a, en Maike Alberts. Hij huwde met Trijntje Jans, op 29 nov. 1652. Uit dit huwelijk: 1. JanEverts. 2. Jentie Everts, geb.1658, overl. 1738. Volgt onder IV-a. 3.Albert Everts, geb. omstr. 1658 te Poppingawier. Volgt onder IV-b. 4. Jacob Everts, hijhuwde op 27 febr. 1687 te Poppingawier met Sjoucke Hendriks. 5.Mayke Everts, zijhuwde met Douwe Meinerts. 6. Bijcke Everts, zij huwde in 1684 met Gerrit Anskes.

* * *

IV-a. Jentie Everts, geb.1658, overl. 1738, zn. van Evert Riencks en Trijntje Jans, III-a. Hij huwde: (1) met Elbrich van Gerben Sjoerds en (2) Klaaske Jelles, geb. 1685. Uit huwelijk (1): 1. Jelle Jenties, overl. 13 jan. 1773. Volgt onder V-a. Uit huwelijk (2): 1. Gerben Jentjes.

IV-b. Albert Everts, geb. omstr. 1658 te Poppingawier, zn. van Evert Riencks en Trijntje Jans, hij huwde op 11 febr. 1682 te Poppingawier met Hinke (Rinske) Binzes. Hij kreeg het familiewapen voor zijn 35-jarig kerkvoogdijschap. Zie kerkje Roordahuizum. Uit dit huwelijk: 1. Evert Alberts, geb. 1685 te Roordahuizum. Volgt onder V-b. 2. Rienck Alberts, gehuwd met Minke Piers. 3. Johannes Alberts. 4. Trijntje Alberts.

* * *

V-a. Jelle Jenties, overl. 13 jan. 1673, zn. van Jentie Everts en Elbrich van Gerben Sjoerds. Hij huwde met Hinke (Rints) Gerryts. Uit dit huwelijk: Jentje Jelles, overl. 6 dec. 1804 te Sloten. Volgt onder VI-a.

V-b. Evert Alberts, geb. 1685 te Roordahuizum, overl. 1752 te Rauwerd, zn. van Albert Everts en Hinke (Rinske) Binzes. Hij huwde in 1715 te Roordahuizum met Berber Klazes, geb. te Grou, overl. 1778 te Rauwerd. Uit dit huwelijk: 1. Tettie Everts, zijhuwde met Sybren Sipkes. 2. Rinske Everts, zij huwde met Romke Sybrens. 3. Gerben Everts, geb. omstr. 1725 te Rauwerd. Volgt onder VI-b. 4.Albert Everts, hij huwde met Maike Rintjes. 5. Ytie Everts, zijhuwde met Sjoerd Ljommes. 6. Klaas Everts, geb. omstr. 1726, overl. 3 mrt. 1807. Hij huwde: (1) op 25 jan. 1756 met Tjitske Johannes, (2)op 9 nov. 1766 met Dirkje Harmens. 7. Jacob Everts, huwde op 26 okt. 1749 te Rauwerd met Roeltie Jacobs. 8. Hinke Everts, overl. 1778,huwde met: (1) Reinder Entes, (2) Fedde Rommerts. 9. Jentie Everts. 10. Sybren Everts. 11. Anke Everts, geb. omstr. 1738, overl. 1822, gehuwd met Sjoerd Alberts.

* * *

VI-a. Jentje Jelles, overl. 6 dec. 1804 te Sloten, zn. van Jelle Jenties V-a, en Hinke (Rints) Gerryts. Hij huwde: (1) Bauck Feddricks, (2) Tintie Eyles. Uit dit huwelijk (1): Jelle Jentjes Troelstra, geb. 1 apr. 1763 te Teroele, overl. 19 jan. 1831 te Lemmer. Volgt onder VII-a.

VI-b. Gerben Everts, geb. omstr. 1725 te Rauwerd, zn. van Evert Alberts, V-b, en Berber Klazes, overl. 9 juni 1798 te Deersum. Hij huwde op 29 aug. 1745 te Rauwerd met Grietje Annes Wijtsma, geb. op 11 mei 1727 te IJlst. Uit dit huwelijk:

1. Evert Gerbens de Groot, geb. 20 sept. 1746 te Rauwerd, ged. NH, 10 dec. 1756 aldaar.

2. Anne Gerbens de Groot, geb. 29 apr. 1748 te Rauwerd, ged. NH, 10 dec. 1756 aldaar. Overl. 17 jan. 1842, gehuwd met Corneliske Folkerts van der Meer, overl. 17 jan. 1842.

3. Klaas Gerbens de Groot, geb. 17 mei 1750 te Rauwerd, ged. NH, 10 dec. 1756 aldaar, gehuwd met Klaaske Tammes.

4. Jentie Gerbens de Groot, geb. 25 feb. 1752 te Rauwerd, ged. NH, 10 dec. 1756 aldaar, gehuwd met Trijntje Dirks op 10 aug. 1777.

5.Sipke Gerbens, geb. 10 jan. 1754 te Rauwerd, overl. 6 jan.1809 te Nijland. Volgt onder VII-b.

6.Lolke Gerbens de Groot, geb. 5 mrt. 1756 te Rauwerd, ged. NH, 10 dec. 1756 aldaar, gehuwd met Baukje Fokkes Steensma.

7. Sybren Gerbens de Groot, geb. 19 okt. 1758 te Rauwerd, ged. NH, 29 okt. 1758 aldaar, gehuwd op 26 dec. 1784 met Greetje Tiemens Jelgersma.

8. Hans Gerbens de Groot, geb. 31 jan. 1761 te Rauwerd, ged. NH, 8 febr. 1761 aldaar, gehuwd met Sjoukje Durks Rollema.

9. Evert Gerbens de Groot, geb. 16 juni 1764 te Rauwerd, ged. NH, 3 juli 1764, aldaar, overl. 15 okt. 1845 te Poppingawier. Hij huwde: (1) op 6 mei 1787 te Rauwerd met Trijntje Hendriks, geb. 20 mrt. 1819 te Poppingawier, (2) Fokje Lubbers de Jong.

10. Jouke Gerbens, geb. 6 juni 1766 te Rauwerd. ged. NH, 15 juni 1766, aldaar.

11. Jouke Gerbens Gerbrandy, geb. 6 apr.1769 te Rauwerd, overl. 23 jan. 1840 te Bozum. Volgt onder VII-c.

* * *

VII-a. Jelle Jentjes Troelstra, geb. 1 apr. 1763 te Teroele, zn. van Jentje Jelles, VI-a, en Bauck Feddricks, ged. 3 apr. 1763, aldaar, overl. 19 jan. 1831 te Lemmer. Hij huwde op 17 juni 1798 te Idskenhuizen met Martjen Pytters, geb. 17 jan. 1777 te Ureterp, ged. mrt. 1777, aldaar. Uit dit huwelijk: Pieter Jelles Troelstra, geb. 18 dec. 1800, overl. omstr. 1848. Volgt onder VIII-a.

VII-b. Sipke Gerbens, geb. 10 jan. 1754 te Rauwerd, zn. van Gerben Everts, VI-b, en Grietje Annes Wijtsma, ged. NH, 10 dec. 1756, aldaar. Overl. 6 jan. 1809 te Nijland. Hij huwde op 27 mei 1781 te Folsgare met Yfke Folkerts van der Meer, geb. 21 dec. 1763 te Folsgare, overl. 21 sept. 1842 te Tzum. Uit dit huwelijk:

1. Griettie Sipkes, geb. 17 sept. 1782 te Nijland, ged. NH, 22 sept. 1782, aldaar, overl. 24 apr. 1825 te Wonseradeel.

2. Yfke Sipkes, geb. 1 nov. 1784 te Nijland, ged. NH, 7 nov.1784, aldaar.

3. Gerben Sipkes Rijpma, geb. 29 aug. 1786 te Nijland. Volgt onder VIII-b.

4. Antje Sipkes, geb. 16 febr. 1788 te Nijland, ged. NH, 9 mrt.1788, aldaar, overl. 31 mrt. 1789 te Nijland.

5. Folkert Sipkes de Groot, geb. 14 juli 1789 te Nijland, ged. NH, 9 aug. 1789, aldaar. Hij huwde met (1) Hinke Wabes Jellema en (2) Japke Everts de Groot.

6. Jouke Sipkes de Groot, geb. 10 mrt. 1791 te Nijland, ged. NH, 27 mrt. 1791, aldaar. Hij huwde op 21 febr. 1835 te Longerhouw met Pietje Douwes van der Baan.

7. Sybren Sipkes de Groot, geb. 29 sept. 1793 te Nijland, ged. NH, 13 okt. 1793, aldaar. Hij huwde op 28 apr. 1827 te Hartwerd met Louwken Franses Schurenga.

8.Klaas Sipkes, geb. 10 juni 1795 te Nijland, ged. NH, 25 juni 1795, aldaar.

9.Klaas Sipkes, geb. 16 mrt. 1796 te Nijland, ged. NH, 27 mrt.1796, aldaar, overl. 15 juli 1796 te Nijland.

10. Antje Sipkes, geb. 26 nov. 1797 te Nijland, ged. NH, 15 dec.1799, aldaar, overl. 4 apr. 1846 te Wonseradeel. Zij huwde op 24 nov. 1827 te Wonseradeel met Klaas Westra.

11. Evert Sipkes, geb. 18 dec. 1801 te Nijland, ged. NH, 10 jan.1802, aldaar.

12. Botte Sipkes, geb. 24 mei 1803 te Nijland, ged. NH, 12 juni 1803, aldaar, overl. 1807.

13. Anne Sipkes, geb. 5 dec. 1804 te Nijland, ged. NH, 16 dec.1804, aldaar.

VII-c. Jouke Gerbens Gerbrandy, geb. 6 apr. 1769 te Rauwerd, zn. van Gerben Everts VI-b, en Grietje Annes Wijtsma, ged. NH, 16 apr. 1769, aldaar, overl. 23 jan. 1840 te Rauwerderhem. Hij huwde; (1) op 15 sept. 1792 te Rauwerd met Jetske Sjoerds Algera, geb. 1773 ged. 10 okt. 1773, ged. NH, te Warga, overl. 18 okt. 1801 te Rauwerd. (2) op 29 sept. 1805 te Rauwerd met Aukjen Folkerts Postma, geb. 23 sept. 1783 te Oosterwierum, overl. 2 sept. 1839 te Rauwerd. Uit huwelijk (1): 1. Sjoerd Joukes Gerbrandy, geb. 27 aug. 1793 te Rauwerd, overl. 2 jan. 1829 te Bozum. Volgt onder VIII-c. Uit huwelijk(2): 1. Jetske Joukes Gerbrandy, geb. 6 okt. 1806 te Rauwerd, ged. NH, 12 okt. 1806, aldaar, overl. 22 sept. 1887 te Rauwerderhem. Zij huwde op 1 dec. 1839 te Rauwerd met Sipke Gerbens Rijpma. 2. Sytske Joukes Gerbrandy, geb. 7 febr. 1810 te Rauwerd, ged. NH, 18 febr. 1810, aldaar. Zij huwde op 6 juni 1830 met Hyltje Ypes de Vries. 3. Grietje Joukes Gerbrandy, geb. 1814 te Rauwerd, overl. 25 nov. 1864 te Wonseradeel. Zij huwde op 4 mei 1834 met Pier Ysbrand van Gosliga. 4. Levenloos kind, 18 febr. 1822 te Rauwerd.

* * *

VIII-a. Pieter Jelles Troelstra, geb. 18 dec. 1800 te Idskenhuizen, zn. van Jelle Jentjes Troelstra VII-a, en Martjen Pytters, ged. 11 jan. 1801 te Idskenhuizen. Overl. omstr. 1848. Hij huwde op 24 mei 1829 te Lemsterland met Trijntje Alberts Jonkman, geb. 10 sept. 1797 te Lemmer, overl. 28 dec. 1864 te Leeuwarden. Uit dit huwelijk: Jelle Pieters Troelstra, geb. 15 okt. 1833 te Lemmer. Overl. 30 jan. 1906 te Leeuwarden. Volgt onder A-IX-a.

VIII-b. Gerben Sipkes Rijpma, geb. 29 aug. 1786 te Nijland, zn. van Sipke Gerbens, VII-b, en Yfke Folkerts van der Meer, ged. NH, 10 sept. 1786, aldaar. Overl. 7 jan. 1849 te Hartwerd. Hij huwde op 19 aug. 1810 te Nijland met Fettje Sjoerds Ypma, geb. 30 mrt. 1789 te Nijland, overl. 13 jan. 1862 te Hartwerd. Hij nam in december 1811 de naam "Rijpma" aan. Uit dit huwelijk:

1. Lijsbeth Gerbens Rijpma, geb. 4 aug. 1811 te Hartwerd. Overl. 24 apr. 1896 te Arum. Zij huwde op 7 mei 1831 te Wonseradeel met Sjoerd Watzes Hidma, geb. 12 mei 1808 te Witmarsum, overl. 16 sept. 1887 te Arum. Zij hadden 11 kinderen.

2. Sipke Gerbens Rijpma, geb. 2 febr. 1813 te Hartwerd. Volgt onder B-IX-b.

3.Yfke Gerbens Rijpma, geb. 2 apr. 1814 te Hartwerd. Overl. 1 dec. 1875. Zij huwde; (1) op 4 mei 1839 te Hennaarderadeel met Jacob Sjoukes Wynia. Uit het eerste huwelijk werden 7 kinderen geboren. (2) op 15 dec. 1852 te Hennaarderadeel met Harmen Pieters Landstra. (3) op 27 sept. 1860 te Wonseradeel met Siek Hielkes Feenstra.

4. Bottje Gerbens Rijpma, geb. 3 nov. 1815 te Hartwerd. Overl. 30 mei 1843 te Bozum. Zij huwde op 28 apr. 1838 te Wonseradeel met Oene Baukes Syperda, geb. 1817 te Bolsward. Overl. 25 okt. 1865 te Wonseradeel. Zij hadden 2 kinderen.

5. Sjoerd Gerbens Rijpma, geb. 25 aug. 1816 te Hartwerd. Volgt onder C-IX-c.

6. Grietje Gerbens Rijpma, geb. 23 febr. 1818 te Hartwerd. Overl. 16 juli 1863 te Arum. Zij huwde: (1) op 7 jan. 1837 te Wonseradeel met Jelle Pieters Nauta, geb. 1810 te Exmorra, overl. 10 nov. 1851 te Wonseradeel. Uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren. (2) op 20 febr. 1862 te Wonseradeel met Keimpe Hotzes Boersma, overl. 14 okt. 1879 te Wonseradeel.

7. Rigtje Gerbens Rijpma, geb. 1 juli 1819 te Hartwerd. Overl. 1 nov. 1883 te Bolsward. Zij huwde op 18 mei 1844 te Wonseradeel met Hessel Tjerks de Boer, geb. 12 mrt. 1822 te Bolsward, overl. 15 juni 1892 te Bolsward. Zij hadden 1 kind.

8. Cornelis Gerbens Rijpma, geb. 10 okt. 1820 te Hartwerd. Overl. 3 juli 1825 te Hartwerd.

9. Symontje Gerbens Rijpma, geb. 10 apr. 1822 te Hartwerd Overl. 14 aug. 1822 te Hartwerd.

10. Simon Gerbens Rijpma, geb. 10 juni 1824 te Hartwerd. Overl. 16 mei 1826 te Hartwerd.

11. Antje Gerbens Rijpma, geb. 21 nov. 1825 te Hartwerd. Overl. 26 mrt. 1914 te Frederiksoord. Zij huwde op 23 dec.1847 te Wonseradeel met Pieter Sikkes Steenstra, geb. 17 juli 1823 te Hennaarderadeel. Overl. 11 mei 1885 te Vledder. Zij hadden 6 kinderen.

12. Symontje Gerbens Rijpma, geb. 27 mei 1827 te Hartwerd. Overl. 22 sept. 1853 te Tjerkwerd. Zij huwde op 12 mei 1849 te Wonseradeel met Sijtse Jans Rienstra, geb. 19 aug. 1826 te Burgwerd. Overl. te Pignum. Zij hadden 2 kinderen.

13. Cornelis Gerbens Rijpma, 31 dec. 1829 te Hartwerd. Volgt onder D-IX-d.

VIII-c. Sjoerd Joukes Gerbrandij, geb. 27 aug. 1793 te Rauwerd, zn. van Joukes Gerbens Gerbrandij, VII-c, en Jetske Sjoerds Algera. Overl. 2 jan. 1829 te Bozum. Hij huwde op 9 mei 1819 met Lubrich Martens Stilma, geb. 10 mei 1798 te Offringawier. Uit dit huwelijk: Jouke Sjoerds Gerbrandij, geb. 3 nov. 1820 te Bozum. Volgt onder E-IX-e.

* * *

Vanaf de negende generatie worden de takken verdeeld als volgt: A = Troelstra, B = Sipke Gerbens Rijpma, C = Sjoerd Gerbens Rijpma, D = Cornelis Gerbens Rijpma en E = Gerbrandij.

 

2. Generaties A(IX-X). Pieter Jelles Troelstra.

A-IX-a.Jelle Pieters Troelstra, geb. 15 okt. 1833 te Lemmer, zn. van Pieter Jelles Troelstra, VIII-a, en Trijntje Alberts Jonkman, overl. 30 jan. 1906 te Leeuwarden. Hij huwde: (1) op 8 mei 1859 te Lemsterland met Grietje Dirks Landmeter, geb. 19 apr. 1837 te Lemmer, overl. 12 mei 1871 te Stiens, en (2) Geertje Rinsma. Uit huwelijk (1): Pieter Jelles Troelstra, geb. 20 apr. 1860 te Leeuwarden. Volgt onder A-X-a.

* * *

A-X-a. Pieter Jelles Troelstra, geb. 20 apr. 1860 te Leeuwarden, zn. van Jelle Pieters Troelstra IX-a, en Grietje Dirks Landmeter. Overl. 12 mei 1930 te 's Gravenhage. Hij huwde: (1) op 11 okt. 1888 te Renkum, Sjoukje Maria Diederika Bokma de Boer, geb. 13 febr. 1860 te Nes, overleden 9 jan. 1939 te Hilversum. Gesch. 6 nov. 1907. (2) op 15 jan. 1908 te 's Gravenhage, Sjoukje Oosterbaan, geb. 29 mrt. 1878 te Drachten, overl. 11 apr. 1964 te Den Haag.

* * *

3. Generaties B(IX-XV). Sipke Gerbens Rijpma en Jetske Joukes Gerbrandij.

B-IX-b.Sipke Gerbens Rijpma, geb. 2 febr. 1813 te Hartwerd, zn. van Gerben Sipkes Rijpma, VIII-b, en Fettje Sjoerds Ypma. Overl. 25 sept. 1898 te Rauwerd. Hij huwde op 1 dec. 1839 te Rauwerderhem met Jetske Joukes Gerbrandij, geb. 6 okt. 1806 te Rauwerd, overl. 22 juli 1887 te Rauwerd. Uit dit huwelijk: 1. Fetje Sipkes Rijpma, geb. 3 sept. 1840 te Rauwerd, overl. 31 jan. 1927 te Rauwerd. Zij huwde: (1) op 24 mei 1866 te Rauwerderhem met Jan Sybrens Mensonides, geb. 1 jan. 1838 te Rauwerd, overl. 11 dec. 1903 te Rauwerd. Hij was boer in Rauwerd. (2) op 18 apr. 1907 te Rauwerderhem met Jelle Jans Bergsma, geb. 30 mei 1840 te Lippenhuizen, overl. 19 sept. 1916 te Rauwerd. Hij was hoofd der school in Rauwerd. 2.Gerben Sipkes Rijpma, geb. 26 aug. 1843 te Rauwerd. Volgt onder B-X-a.

* * *

B-X-a. Gerben Sipkes Rijpma, geb. 26 aug. 1843 te Rauwerd, zn. van Sipke Gerbens Rijpma, B-IX-b, en Jetske Joukes Gerbrandij. Overl. 30 juli 1934 te Naarden. Hij was boer in Rauwerd. Hij huwde op 21 mei 1868 te Rauwerderhem met Mintje Gerrits Alberda, geb. 16 okt. 1845 te Grouw, overl. 31 jan. 1927 te Irnsum. Uit dit huwelijk: 1. Jetske Rijpma, geb. 5 sept. 1869 te Rauwerd, overl. 14 febr. 1934 te Rotterdam. 2.Antje Rijpma, geb. 13 aug. 1871 te Irnsum. Volgt onder B-XI-a. 3. Fetje Rijpma, geb. 9 okt. 1873 te Irnsum, overl. 15 dec. 1948 te Rotterdam. Zij huwde op 30 mrt. 1898 te Irnsum met Drs. Lucas Lourens Posthuma, geb. 12 febr. 1872 te Leeuwarden, overl. 15 dec. 1948 te Rotterdam. Hij was huisarts. 4. Aukje Rijpma, geb. 9 mrt. 1879 te Irnsum, overl. 10 okt. 1957 te Naarden. Zij huwde op 20 jan. 1904 te Irnsum met Drs. Cornelis Michiel van Rooijen, geb. 15 dec. 1870 te Loenen, overl. 5 okt. 1955 te Naarden. Hij was veearts in Roordahuizum en werd daarna directeur van het slachthuis in 's Hertogenbosch. 5. Sipke Gerbens Rijpma, geb. 2 sept. 1881 te Irnsum, overl. 19 nov. 1950 te Naarden. Hij was eerst boer, later controleur bij de Keuringsdienst van Waren (standplaats Amsterdam).

* * *

B-XI-a. Antje(Anna) Rijpma, geb. 13 aug. 1871 te Irnsum, dr. van Gerben Sipkes Rijpma, B-X-a, en Mintje Gerrits Alberda. Overl. 3 mrt. 1920 te Irnsum. Zij huwde op 7 sept. 1891 te Sneek met Hinne Jacobs Poppes, geb. 8 jan. 1870 te Wijckel, overl. 5 mei 1908 te Irnsum. Uit dit huwelijk: 1. Catharina Poppes, geb. 21 sept. 1892 te Sneek. Volgt onder B-XII-a. 2. Gerben Poppes, geb. 21 sept. 1895 te Metslawier. Volgt onder B-XII-b.

* * *

B-XII-a.Catharina Poppes, geb. 21 sept. 1892 te Sneek, overl. 31 aug. 1978 te Rotterdam, dr. van Antje Rijpma, B-XI-a, en Hinne Jacobs Poppes. Zij huwde op 8 juli 1919 te Rauwerderhem met Drs.Guillaume Louis Rinck, geb. 31 jan. 1888 te Rotterdam, overl. 1 jan. 1975 te Rotterdam. Uit dit huwelijk: 1. Anna Johanna Rinck, geb. 5 mei 1920 te Hellum, overl. 22 febr. 2006 te Breda. 2. Louise Catharina Rinck. Volgt onder B-XIII-a. 3. Drs. Guillaume Louis Rinck, geb. 27 okt. 1926 te Hellum. Overl. 19 nov. 2014 te Breda.Hij huwde: (1) te Rotterdam met Anna Marie Bouman. (2) te Heenvliet met Marian Christina van Dee.

B-XII-b.Gerben Poppes, geb. 21 sept. 1895 te Metslawier, overl. 8 aug. 1977 te Dongen, zn. van Antje Rijpma, B-XI-a, en Hinne Jacobs Poppes. Hij was werkzaam als planter op de tabaksplantage bij "Deli-Tabak" op Sumatra. Hij huwde op 10 nov. 1920 te Leeuwarden met Elisabet Pentermann, geb. 27 jan. 1900 te Warfum, overl. 4 sept. 1995 te Dongen. Uit dit huwelijk: 1. Anna Poppes. Volgt onder B-XIII-b. 2. Josephine Mintje Poppes. Volgt onder B-XIII-c. 3. Max Gerben Poppes. Volgt onder B-XIII-d.

* * *

B-XIII-a.Louise Catharina Rinck, geb. 10 juli 1922 te Hellum, overl. 28 april 2007 te Heteren, dr. van Catharina Poppes, B-XII-a, en Guillaume Louis Rinck. Zij huwde op 19 sept. 1946 te Rotterdam met Mr. Frederik Eduard Staab, geb.17 mei 1921 te Rotterdam, overl. 22 sept. 1994 te Emmerich, Duitsland. Uit dit huwelijk: 1. Louise Catharina Staab. Volgt onder B-XIV-a. 2. Drs. Anna Agatha Maria Staab. Volgt onder B-XIV-b. 3. Carola Anna Josina Staab, relatie met Drs. Bert Stummel.

B-XIII-b. Anna Poppes, geb. 3 aug. 1921 te Medan, Sumatra N.I., overl. 9 dec. 1982 te Breda,dr. van Gerben Poppes, B-XII-b, en Elisabet Pentermann. Zij huwde op 8 april 1947 te Rheden met Jan Gerritsen, geb. 2 febr. 1920 te Velp, overl. 8 mrt. 1989 te Gorinchem. Uit dit huwelijk: 1. Wim Gerritsen. Volgt onder B-XIV-c. 2. Gerben Gerritsen. Volgt onder B-XIV-d. 3. Elisabeth Gerritsen. Volgt onder B-XIV-e. 4. Erik Gerritsen. Volgt onder B-XIV-f.

B-XIII-c. Josephine Mintje Poppes, geb. 10 nov. 1922 te Medan Sumatra N.I., overl. 10 okt. 2011 te Rotterdam, dr. van Gerben Poppes, B-XIII-b, en Elisabet Pentermann. Zij huwde te De Steeg met Drs. Nico Bontenbal. Uit dit huwelijk: 1. Inge Barbera Bontenbal. 2. Anke Elisabeth Bontenbal. Volgt onder B-XIV-g. 3. Wim Gerben Bontenbal.4. Reneé Nicolette Bontenbal. Volgt onder B-XIV-h.

B-XIII-d. Max Gerben Poppes, geb. 14 nov. 1925 te Medan Sumatra N.I., overl. 11 aug. 2008 te Drachten, zn. van Gerben Poppes, B-XII-b en Elisabet Pentermann. Hij huwde te Rotterdam met Cornelia Smit. Uit dit huwelijk: 1. Hendrieke Poppes. Volgt onder B-XIV-i.

* * *

B-XIV-a. Louise Catharina Staab, dr. van Louise Catharina Rinck, B-XIII-a, en Frederik Eduard Staab. Zij huwde te Oosterbeek met Drs. Nicolaas Philippus Onderwater.Uit dit huwelijk: 1. Drs. Litska Catharina Onderwater, Volgt onder B-XV-a. 2.Annelein Josina Onderwater. 3.Mr. Nicolaas Philippus Onderwater, bedrijfsjurist.

B-XIV-b.Drs. Anna Agatha Staab, dr. van Louise Catharina Rinck, B-XIII-a, en Frederik Eduard Staab. Ex-relatie met Sjoerd van der Maaden. Uit deze relatie: 1.Vincent Diederik van der Maaden.

B-XIV-c. Wim Gerritsen, zn. van Anna Poppes, B-XIII-b, en Jan Gerritsen. Hij huwde: (1) Jacqueline Brouwers, (2) Marjolein van Loenhout, te Den Haag. Uit huwelijk (1): 1. Niels Gerritsen. Uit huwelijk (2): 1. Sander Gerritsen. 2. Roel Gerritsen.

B-XIV-d. Gerben Gerritsen, zn. van Anna Poppes, B-XIII-b, en Jan Gerritsen. Hij huwde te Oosterhout met Marijke Kramer. Uit dit huwelijk: 1. Linda Gerritsen.2. Tim Gerritsen.

B-XIV-e. Elisabeth Gerritsen, dr. van Anna Poppes, B-XIII-b, en Jan Gerritsen. Zij huwde te Teteringen met Adri Verdaas. Uit dit huwelijk: 1. Sindy Verdaas. 2. Ilone Verdaas.3. Fabian Verdaas.

B-XIV-f. Erik Gerritsen, zn. van Anna Poppes, B-XIII-b, en Jan Gerritsen. Hij huwde met Ans Daalhuis (gesch.). Uit dit huwelijk: 1. Rens Gerritsen.

B-XIV-g.Anke Elisabeth Bontenbal, dr. van Josephine Mintje Poppes, B-XIII-c, en Nico Bontenbal. Zij huwde te Rotterdam met Nico Molhoek. Uit dit huwelijk: 1. Nicky Molhoek. 2. Maarten Molhoek.

B-XIV-h. Reneé Nicolette Bontenbal, dr. van Josephine Mintje Poppes, B-XIII-c, en Nico Bontenbal. Relatie met Rafaël Mira Fornes. Uit deze relatie: 1. Hegias Mira Bontenbal.2. Daphne Mira Bontenbal.

B-XIV-i.HendriekePoppes, dr. van Max Gerben Poppes, B-XIII-d, en Cornelia Smit. Relatie met René van Lier.Uit deze relatie: 1. Mattijn Jelmer van Lier.2. Yannouck Frederique van Lier.3. Tomas Ruben van Lier.

* * *

B-XV-a.Drs. Litska Catharina Onderwater, dr. van Louise Catharina Staab, B-XIV-a, en Drs. Nicolaas P. Onderwater. Zij huwde te Groningen met Simon Yntema. Uit dit huwelijk: 1.Pieter Sietze Yntema. 2. Josephina Louise Catharina. 3. Duco Simon Yntema.

B-XV-b. Annelein Josina Onderwater, dr. van Louise Catharina Staab, B-XIV-a, en Drs. Nicolaas P. Onderwater. Zij huwde te…?… met Mr. Mattheus Cornelis Bouma.Uit dit huwelijk: 1. Annelouke Josina. 2. Philippine Anne.

 

4. Generaties C(IX-XV) Sjoerd Gerbens Rijpma en Beitske Hessels Wijnstra.

C-IX-c.Sjoerd Gerbens Rijpma, geb. 25 aug. 1816 te Hartwerd, zn. van Gerben Sipkes Rijpma, VIII-b, en Fettje Sjoerds Ypma. Overl. 10 juni 1849 te Bolsward. Beroep: koopman. Hij huwde op 13 mei 1848 te Bolsward met Beitske Hessels Wijnstra, geb. 1 mei 1826 te Wolsum, overl. 18 juni 1917 te Sneek. Uit dit huwelijk: 1. Gerben Rijpma, geb. 9 okt. 1849 te Wolsum. Volgt onder C-X-a.

* * *

C-X-a.Gerben Rijpma, geb. 9 okt. 1849 te Wolsum, zn. van Sjoerd Gerbens Rijpma, C-IX-c, en Beitske Hessels Wijnstra, overl. 17 mrt. 1931 te Apeldoorn. Hij was hoofd van de Openbare Lagere School in Oosterwolde. Hij huwde op 2 jan. 1875 te Wolvega met Antje Brouwer, geb. 6 febr. 1854 te Wolvega, overl. 24 febr. 1933 te Apeldoorn. Uit dit huwelijk: 1. Beitske Rijpma, geb. 2 apr. 1876 te Oosterwolde. Volgt onder C-XI-a. 2. Sjoerd GerbenRijpma, geb. 3 mrt. 1878 te Oosterwolde. Volgt onder C-XI-b. 3. Reitze Rijpma, geb. 22 mrt. 1880 te Oosterwolde, overl. 29 dec. 1969 te Lunteren. Beroep: onderwijzer. Hij huwde op 8 sept. 1906 te Noordwijk (Gr.) met Fokje de Boer, geb. 6 apr. 1878, overl. 29 jan 1949. 4. Wybo Rijpma, geb. 16 apr. 1882 te Oosterwolde. Volgt onder C-XI-c. 5. Anna Maria Geertruida Rijpma, geb. 6 jan. 1884 te Oosterwolde, overl. 19 juli 1959 te Apeldoorn. Beroep: verpleegkundige. 6. Pier Rijpma, geb. 22 febr. 1886 te Oosterwolde, overl. 11 juli 1972 te Portland, USA. Beroep: Opticien. Hij huwde met Katharine Hoben, geb. 18 nov. 1895, overl. 9 juni 1951 te Portland, USA. 7. Simon Rijpma, geb. 25 dec. 1887 te Oosterwolde. Volgt onder C-XI-d. 8. Gerben Rijpma, geb. 19 nov. 1889 te Oosterwolde. Volgt onder C-XI-e. 9. Theodo (Tido) Rijpma, geb. 26 juni 1892 te Oosterwolde, overl. 3 juli 1974 te Cleveland, USA, Hij huwde met Florence Klewe, geb. 30 juli 1903 te Cleveland, USA, overl. 2 okt. 1990 te Akron, Ohio, USA. 10. Willem Athal Frederik Hagen Rijpma, geb. 17 mei 1895 te Oosterwolde. Volgt onder C-XI-f.

* * *

C-XI-a.Beitske Rijpma, geb. 2 apr. 1876 te Oosterwolde, dr. van Gerben Rijpma, C-X-a, en Antje Brouwer, overl. 25 dec. 1945 te Enschede. Zij huwde op 21 apr. 1897 te Oosterwolde met Gerrit Hendrik de Herder, geb. 21 mrt. 1872 te Beesterzwaag. Overl. 23 juli 1936 te Enschede. Uit dit huwelijk: 1. Anna de Herder, geb. 27 okt. 1898 te Scheveningen, overl. 10 febr. 1989 te Voorst. 2. Tjitske de Herder, geb. 15 aug. 1900 te Enschede. Volgt onder C-XII-a. 3. Hendrik de Herder, geb. 23 sept. 1902 te Enschede. Volgt onder C-XII-b. 4. Hinke de Herder, geb. 11 dec. 1905 te Enschede, overl. 30 apr. 1980 te Enschede. 5. Gerben de Herder, geb. 27 mei 1910 te Enschede, overl. 27 mei 1924 te Apeldoorn (ongeluk). 6. Marie de Herder, geb. 17 juli 1916 te Enschede, overl. 4 juni 2001 te Leiden. Volgt onder C-XII-c.

C-XI-b. Sjoerd Gerben Rijpma, geb. 3 mrt. 1878 te Oosterwolde, zn. van Gerben Rijpma, C-X-a, en Antje Brouwer. Hij was gasfitter en later directeur van de gasfabriek in Warmenhuizen, NH. Overl. 29 dec. 1961 te Alkmaar. Hij huwde op 7 apr. 1906 te Beerta met Geertje Buiskool, geb. 1 apr. 1879 te Beerta, overl. 25 jan. 1971 te Alkmaar. Uit dit huwelijk: 1. Gerben Rijpma, geb. 12 juni 1907 te Workum. Volgt onder C-XII-d. 2. Jantje Rijpma, geb. 26 juli 1908 te Workum. Volgt onder C-XII-e. 3. Anna Derkina Rijpma, geb. 12 sept. 1911 te Workum. Volgt onder C-XII-f.

C-XI-c. Wybo Rijpma, geb. 16 apr. 1882 te Oosterwolde, zn. van Gerben Rijpma, C-X-a, en Antje Brouwer. Overl. te Haarlem op 24 febr. 1975. Hij huwde op 26 apr. 1905 te Haarlem met Peternella Hermijna (Nelly) Kila, geb. 7 febr. 1882 te Den Haag, overl. te Wassenaar op 7 juni 1950. Uit dit huwelijk: 1. Wybo Rijpma, geb. 12 juli 1910 te Hellevoetsluis. Volgt onder C-XII-g.

C-XI-d.Simon Rijpma, geb. 25 dec. 1887 te Oosterwolde, zn. van Gerben Rijpma, C-X-a, en Antje Brouwer. Overl. 1 jan. 1974 te Utrecht. Hij huwde op 19 febr. 1914 te Borne met Johanna Christina Ter Marsch, geb. 19 mrt. 1890, overl. 21 mrt. 1966 te Hilversum. Uit dit huwelijk: 1. Gerhardine Marie Rijpma. Volgt onder C-XII-h. 2. Johanna Christina Rijpma. Volgt onder C-XII-i. 3. Elonora Rijpma. Volgt onder C-XII-j. 4. Gerben Rijpma

C-XI-e. Gerben Rijpma, geb. 19 nov. 1889 te Oosterwolde, zn. van Gerben Rijpma, C-X-a, en Antje Brouwer. Overl. 13 juni 1969 te Athens, Ohio, USA. Hij huwde te Athens, Ohio, USA met Sadie Saylor, geb. te Athens. Overl. nov. 1942 te Athens, Ohio. Uit dit huwelijk:1. Richard Blaine (Dick) Rijpma, geb. 27 dec. 1923 te Athens, Ohio, USA. Volgt onder C-XII-k.

C-XI-f.Willem Athal Frederik Hagen Rijpma, geb. 17 mei 1895 te Oosterwolde, zn. van Gerben Rijpma, C-X-a, en Antje Brouwer. Hij was leraar aan de HBS te Hengelo(O). Overl. 26 febr. 1952 te Hengelo(O). Hij huwde op 8 apr. 1925 te Den Haag met Maria Elisabeth (Bets) Arpad, geb. 14 juli 1902 te Amsterdam, overl. 21 juli 1960 te Hengelo(O). Uit dit huwelijk: 1. Jacobus Gerben Hendrik Rijpma. Volgt onder C-XII-l. 2. Gerben Hendrik Willem Rijpma, geb. 11 okt. 1928 te Hengelo(O), overl.: 19 juni 1989 te Hengelo(O). Hij had een relatie met Stijnie van Eerten-Doorn. 3. Annie(Ank) Rijpma, geb. 7 dec.1929 te Hengelo(O), overl.:25 dec. 2009 te Doetinchem. Zij huwde te Hengelo(O) met Jan Steven Horsting.

* * *

C-XII-a.Tjitske de Herder, geb. 15 aug. 1900 te Enschede, dr. van Beitske Rijpma, C-XI-a, en Gerrit Hendrik de Herder. Overl. 12 dec. 1989 te Apeldoorn. Zij huwde op 14 dec. 1923 te Apeldoorn met Gerrit Hendrik ter Riet, geb. 15 juli 1893 te Lonneker, overl. 2 juli 1968 te Apeldoorn. Uit dit huwelijk: 1. Belia Gerdi ter Riet. Volgt onder C-XIII-a. 2. Hendrik Gerrit ter Riet. Volgt onder C-XIII-b.

C-XII-b. Hendrik de Herder, geb. 23 feb. 1902 te Enschede, zn. van Beitske Rijpma, C-XI-a, en Gerrit Hendrik de Herder. Overl. dec. 1972 te Detroit, USA. Hij huwde: (1) op 20 mrt. 1923 te Detroit, USA met Johanna Theunissen, geb. 25 jan. 1901, overl. 2 juli 1968 te Haarlem. (Gesch. 1929). (2). n.n. Uit huwelijk (1): 1. Gerrit André de Herder. Volgt onder C-XIII-c. 2. Alex Gerben de Herder. Volgt onder C-XIII-d. Uit huwelijk (2): 1. Shirley de Herder. Volgt onder C-XIII-e. 2. William Emmeth (Billy) de Herder. Volgt onder C-XIII-f.

C-XII-c. Marie de Herder, geb. 17 juli 1916 te Enschede, dr. van Beitske Rijpma, C-XI-a, en Gerrit Hendrik de Herder. Overl. 4 juni 2001 te Leiden. Zij huwde op 29 nov. 1949 te Batavia, N.I. met Laurens Schuitemaker, geb. 30 nov. 1918 te Amersfoort, overl. 17 juli 2001 te Leiden. Uit dit huwelijk: 1. Ronald-Jan Lourens Schuitemaker. Hij huwde te Delft met Freja Emma Fanny Frankefort. 2. Ingeborg Beatrice Meta Schuitemaker. Volgt onder C-XIII-g.

C-XII-d.Gerben Rijpma, geb. 12 juni 1907 te Workum, zn. van Sjoerd Gerben Rijpma, C-XI-b, en Geertje Buiskool. Beroep: leraar boekhouden en handelswetenschappen aan het Spinoza Lyceum te Amsterdam. Overl. 10 okt. 1992 te Heemstede. Hij huwde op 29 mrt. 1934 te Haarlem met Helena Cornelia de Langen, geb. 1 nov. 1904 te Sappemeer, overl. 3 mei 1995 te Bentveld. Uit dit huwelijk: 1. Janneke Geertruida Rijpma. Volgt onder C-XIII-h. 2. Sjoerd Gerben Rijpma. Volgt onder C-XIII-i.

C-XII-e. Jantje Rijpma, geb. 26 juli 1908 te Workum, dr. van Sjoerd Gerben Rijpma, C-XI-b, en Geertje Buiskool. Overl. 2 jan. 1988 te Bilthoven. Zij huwde op 29 mei 1943 te Koog a/d Zaan met Gerrit Dirk Lukkien, geb. 7 nov. 1889 te Grotegast, overl. 2 mrt. 1990 te Bilthoven. Uit dit huwelijk: Anneke Lukkien.

C-XII-f.Anna Derkina Rijpma, geb. 12 sept. 1911 te Workum, overl. 14 okt. 1998 te Alkmaar, dr. van Sjoerd Gerben Rijpma, C-XI-b, en Geertje Buiskool. Zij huwde op 29 nov. 1934 te Warmenhuizen met Jakob Dalenberg, geb. 11 aug. 1904 te Warmenhuizen, overl. 19 febr. 1966 te Alkmaar. Uit dit huwelijk: 1. Gerdy Greta Dalenberg. Volgt onder C-XIII-j. 2. Martin Sjoerd Dalenberg. Volgt onder C-XIII-k.

C-XII-g. Wybo Rijpma, geb. 12 juli 1910 te Hellevoetsluis, zn. van Wybo Rijpma, C-XI-c, en Nelly Kila. Overl. 18 mrt. 1986 te Overveen. Hij huwde op 8 jan. 1937 te Den Haag met Johanna Adriana Antoinette Hoogteyling, geb. 15 febr. 1915 te Den Haag, overl. 8 jan. 2010 te Haarlem. Uit dit huwelijk: 1. Wybo Willem Rijpma. Volgt onder C-XIII-l. 2. Dieuwke Rijpma. 3. Sjoerd Sybren Rijpma. Volgt onder C-XIII-m. 4. Liesbeth Anneke Rijpma.

C-XII-h.Gerhardine Marie Rijpma, dr. van Simon Rijpma, C-XI-d, en Johanna Christina ter Marsch. Zij huwde te Apeldoorn met Frits Anton Jan Heckler. Uit dit huwelijk: 1. Frits Gerben Theo Heckler.

C-XII-i. Johanna Christina Rijpma, dr. van Simon Rijpma, C-XI-d, en Johanna Christina ter Marsch. Zij huwde te Apeldoorn met Ir.Egbert Reinders. Uit dit huwelijk: 1. Egbert Reinders. Volgt onder C-XIII-n. 2. Menno Reinders. 3. Johanna Anna MariaLouise Reinders. Volgt onder C-XIII-o.

C-XII-j.Elonora Rijpma, geb. 29 nov. 1921 te Hengelo(O). Overl. 11 mei 2005 te Hilversum. Dr. van Simon Rijpma, C-XI-d, en Johanna Christina ter Marsch. Zij huwde 18 mei 1948 te Apeldoorn met Drs.Gérard P. H. van Heusden. Uit dit huwelijk: 1. Eleonora Christina (Noor) van Heusden.2. Gérard Paul Hubert van Heusden. Volgt onder C-XIII-p. 3. Letitia Carla Rosalinde (Titia)vanHeusden. 4. Wouter Robert Michiel van Heusden. Volgt onder C-XIII-q.

C-XII-k.Dr.Richard Blaine (Dick) Rijpma, geb. 27 dec. 1923 te Athens, Ohio, USA, zn. van Gerben Rijpma, C-XI-e, en Sadie Saylor. Overl. 16 mrt. 1995 te Cincinnati, Ohio, USA. Beroep: botanicus. Hij huwde op 11 mei 1944 te Athens, Ohio, USA met Norma McAllister, geb. 12 febr. 1927 te The Plains, Ohio, USA. Uit dit huwelijk: 1. Sheila Jean Rijpma. Volgt onder C-XIII-r. 2. Dr. Craig Blaine Rijpma. Volgt onder C-XIII-s. 3. Pamela Sue Rijpma. 4. Brett Phillip Rijpma. 5. Dr. Bart Paul Rijpma.

C-XII-l.Drs.Jacobus Gerben Hendrik Rijpma, geb. 9 febr.1926 te Hengelo(O). Overl. 31 juli 2013 te Hoogezand, zn. van Willem Athal Frederik Hagen Rijpma, C-XI-f, en Maria Elisabeth Arpad. Hij huwde te Almelo met Frédérique Marie Zweers, geb. 25 aug.1923 te Almelo. Overl. 4 okt. 2009 te Hoogezand. Uit dit huwelijk: 1. Tjeerd Willem Rijpma. 2. Nicolet Marie Rijpma. Volgt onder C-XIII-t.

* * *

C-XIII-a. Belia Gerdi ter Riet, dr. van Tjitske de Herder, C-XII-a, en Gerrit Hendrik ter Riet. Zij huwde te Apeldoorn met Dr.Theodoor Adriaan Joseph Payens. Uit dit huwelijk: 1. Dr. Wiger Payens. Volgt onder C-XIV-a. 2. Tjitske Payens.

C-XIII-b. Hendrik Gerrit ter Riet, zn. van Tjitske de Herder, C-XII-a, en Gerrit Hendrik ter Riet. Hij huwde te Apeldoorn met Cecilia Maria Jaartsveld. Uit dit huwelijk: 1. Tristan Gerrit Hendrik ter Riet. Hij huwde te Boedapest met Dorotya Klara Bartos.2. Sabine Tjitske Maria ter Riet. Volgt onder C-XIV-b. 3. Bea Anne Marie ter Riet. Volgt onder C-XIV-c. 4. Menno Frank ter Riet. Hij te Miami, FL, USA met Link Barclay.5. Hellas Cecile ter Riet. Volgt onder C-XIV-d.

C-XIII-c.Gerrit André de Herder, zn. van Hendrik de Herder, C-XII-b, en Johanna Theunissen. Hij huwde: (1) n.n. (2) te Leiden met Maria Theodora Bertels. Uit huwelijk(1): 1. Gerrit André de Herder. Volgt onder C-XIV-e. 2. Alex Gerben de Herder. Volgt onder C-XIV-f. 3. Ineke de Herder. Uit huwelijk(2): 1. Ignez de Herder. Volgt onder C-XIV-g. 2. Paul de Herder. Volgt onder C-XIV-h. 3. Frank de Herder. Volgt onder C-XIV-i. 4. Regina de Herder. Zij huwde met B. Bonhof te Purmerend.

C-XIII-d. Alex Gerben de Herder, zn. van Hendrik de Herder, C-XII-b, en Johanna Theunissen. Hij huwde met B. van de Kist. Uit dit huwelijk: 1. M. C. de Herder. Volgt onder C-XIV-j. 2. M. J. de Herder. Volgt onder C-XIV-k.

C-XIII-e.Shirley de Herder, dr. van Hendrik de Herder, C-XII-b, en n.n. Zij huwde met de Groot. Uit dit huwelijk: 1. Deidre de Groot. Zij huwde met Willem de Boer. 2. Brad de Groot.

C-XIII-f. William Emmett (Billy) de Herder, zn. van Hendrik de Herder, C-XII-b, en n.n. Hij huwde met Louise Herbert (gesch.). Uit dit huwelijk: 1. Richard de Herder. 2. Hendrik Emmett de Herder. Volgt onder C-XIV-l. 3. William de Herder. 4. Jeffrey de Herder. 5. Alida de Herder. 6. Russell de Herder. 7. Louise de Herder. 8. Andrew de Herder. 9. Julianna de Herder. 10. Kenneth de Herder. 11. Michelle de Herder.

C-XIII-g. Ingeborg Beatrice Meta Schuitemaker, dr. van Marie de Herder, C-XII-c, en Laurens Schuitemaker. Zij huwde te Voorburg met Tom Recter. Uit dit huwelijk: 1. Margot Beatrice Recter. 2. Caroline Leonarda Recter.

C-XIII-h.Janneke Geertruida Rijpma, dr. van Gerben Rijpma, C-XII-d, en Helena Cornelia de Langen. Zij huwde te Haarlem met Jan W. L. van Wensveen. Uit dit huwelijk: 1. Brigit van Wensveen. 2. Arnoud Alexander van Wensveen.3. Susanne van Wensveen.

C-XIII-i. Drs.Sjoerd Gerben Rijpma, zn. van Gerben Rijpma, C-XII-d, en Helena Cornelia de Langen. Hij huwde te Haarlem met Marianne den Ouden. (Gesch.). Uit dit huwelijk: 1. Joris Rijpma. Volgt onder C-XIV-m. 2. Bastiaan Rijpma.

C-XIII-j. Gerdy Greta Dalenberg, dr. van Anna Derkina Rijpma, C-XII-f, en Jakob Dalenberg. Zij huwde te Leiden met C. Nyqvist, (Gescheiden). Uit dit huwelijk: 1. Christiaan Nyqvist. 2. Jeroen Nyqvist. 3. Nicole Nyqvist.

C-XIII-k.Martin Sjoerd Dalenberg, zn. van Anna Derkina Rijpma, C-XII-f, en Jakob Dalenberg. Hij huwde te De Rijp met Lena Raat. Uit dit huwelijk: 1. Imre Janine Dalenberg.2. Nanette Marleen Dalenberg. Volgt onder C-XIV-n.

C-XIII-l. Wybo Willem Rijpma, zn. van Wybo Rijpma, C-XII-g, en Johanna Adriana Antoinette Hoogteyling. Hij huwde te Amsterdam met Sarina Chr. Onclin. Uit dit huwelijk: 1. Wouter Wybo Rijpma. Volgt onder C-XIV-o. 2. Christiaan Onno Rijpma. Volgt onder C-XIV-p. 3. Michiel Floris Rijpma. Volgt onder C-XIV-q.

C-XIII-m. Mr.Sjoerd Sybren Rijpma, zn. van Wybo Rijpma, C-XII-g, en Johanna Adriana Antoinette Hoogteyling. Hij huwde te Groningen met Joan Cornelia van den Akker. Uit dit huwelijk: 1. Saskia Cornelie Rijpma. 2. Willemijn Hinke Rijpma.

C-XIII-n. Egbert Reinders, zn. van Johanna Christina Rijpma, C-XII-i, en Egbert Reinders. Hij huwde met Elisabeth Hendrika Wedema. Gesch. 1989. Uit dit huwelijk: 1. Madeleine Reinders. 2. Jeroen Reinders.

C-XIII-o. Johanna Anna Louise Reinders, dr. van Johanna Christina Rijpma, C-XII-I, en Egbert Reinders. Zij huwde te Zutphen met Mr.Arnold Lodewijk Leuftink. Uit dit huwelijk: 1. Elzarde Christine Leuftink. 2. Lisette Barbara Leuftink. 3. Flores Arnold Leuftink.

C-XIII-p.Gérard (Paul) Hubert van Heusden, zn. van Elonora Rijpma, C-XII-j, en Gérard P.H. van Heusden. Hij huwde te Amstelveen met Anneke Anna (Ans) Bleeker. Uit dit huwelijk: 1. Erik Feico Gérard van Heusden. 2. Michiel Paul Adriaan van Heusden.

C-XIII-q. Wouter Robert Michiel van Heusden, zn. van Elonora Rijpma, C-XII-j, en Gérard P. H. van Heusden. Hij huwde te Ermelo met Hillegonde Elisabeth Godelieve van Mieghem. Uit dit huwelijk: 1. Bram Lucas Marijn van Heusden.

C-XIII-r. Sheila Jean Rijpma, dr. van Richard Blaine Rijpma, C-XII-k, en Norma McAllister. Zij huwde te Athens, Ohio, USA met Dr.James Nels Ihle.Uit dit huwelijk: 1. Carmen Carol Ihle. Volgt onder C-XIV-r. 2. Nathan Thomas Ihle.

C-XIII-s. Dr.Craig Blaine Rijpma, zn. van Richard Blaine Rijpma, C-XII-k, en Norma McAllister. Hij huwde met Jacqueline Ann Stetson.Uit dit huwelijk: 1. Paul Stehr Rijpma. Hij huwde te Des Moines, Iowa, USA met Sarah Porcubsky. 2. Timothy Blaine Rijpma. 3. Catharine Ann Rijpma. 4. Emily Jean Rijpma. 5. Robert Edward Rijpma.

C-XIII-t. Nicolet Marie Rijpma, dr. van Jacobus Gerben Hendrik Rijpma, C-XII-l, en Frédérique Marie Zweers. Zij huwde 1994 te Amstelveen met Dennis Bosje. Uit dit huwelijk: 1. Leon Nathaniel Bosje. 2. Anouschka Nadine Bosje.

* * *

C-XIV-a. Dr.Wiger Payens, zn. van Belia Gerdi ter Riet, C-XIII-a, en Theodoor Adriaan Joseph Payens. Hij huwde te Utrecht met Marjolein Schouten. Uit dit huwelijk: 1. Sterre Tjitske Payens. 2. Gideon Steven Payens.

C-XIV-b. Sabine Tjitske Maria ter Riet, dr. van Hendrik Gerrit ter Riet, C-XIII-b, en Cecilia Maria Jaartsveld. Zij huwde met James George Brent. Uit dit huwelijk: 1. Travis Brent. 2. Collin Brent. 3. Lindsay Nicole Brent.

C-XIV-c. Bea Anne Marie ter Riet, dr. van Hendrik Gerrit ter Riet, C-XIII-b, en Cecilia Maria Jaartsveld. Zij huwde te Eindhoven met Ruurd Salters. Uit dit huwelijk: 1. Niels Salters. 2. Maaike Evelien Salters.

C-XIV-d. Hellas Cecile ter Riet, dr. van Hendrik Gerrit ter Riet, C-XIII-b, en Cecilia Maria Jaartsveld. Zij huwde op te Zutphen met Jacobus Eltingh.Uit dit huwelijk: 1. Lars Eltingh. 2. Friso H. Eltingh.

C-XIV-e. Gerrit André de Herder, zn. van Gerrit André de Herder, C-XIII-c, en n.n. Hij huwde: (1) met Petronella Sophia van Boxtel en (2) een relatie met Thea? Uit huwelijk(1): 1. Angelique Sophia de Herder. Volgt onder C-XV-a. Uit relatie(2): 2. Paula de Herder.

C-XIV-f. Alex Gerben de Herder, zn. van Gerrit André de Herder, C-XIII-c, en n.n. Hij had een relatie met n.n. Uit deze relatie: 1. Kuno de Herder.

C-XIV-g. Ignez de Herder, dr. van Gerrit André de Herder, C-XIII-c, en Maria Theodora Bertels. Zij huwde met R. Oeganova. Uit dit huwelijk: 1. Katja Oeganova. 2. Alisa Oeganova.

C-XIV-h. Paul de Herder, zn. van Gerrit André de Herder, C-XIII-c, en Maria Theodora Bertels. Hij heeft een huwelijk/relatie met: n.n. Uit deze relatie: 1. Dennis de Herder. 2. Yordi de Herder. 3. Liza de Herder.

C-XIV-i. Frank de Herder, zn. van Gerrit André de Herder, C-XIII-c, en Maria Theodora Bertels. Hij heeft een relatie met A. Anthoniesse. Uit deze relatie: 1. Rob de Herder. 2. Stephanie de Herder.

C-XIV-j. M. C.(Marga) de Herder, dr. van Alex Gerben de Herder, C-XIII-d, en B. van de Kist. Zij heeft een relatie met dhr. Staphorst. Uit deze relatie: 1. Eelco Staphorst.

C-XIV-k. M. J.(Mieke) de Herder, dr. van Alex Gerben de Herder, C-XIII-d, en B. van de Kist. Zij heeft een relatie met Harry Prijs. Uit deze relatie: 1. Nicky Prijs. 2. Stevie Prijs. 3. Jacky Prijs.

C-XIV-l. Hendrik Emmett de Herder, zn. van William Emmett (Billy) de Herder, C-XIII-f, en Louise Herbert. Hij huwde te Detroit, MI, USA met Myra Watson. Uit dit huwelijk: 1. Hendrik Robert de Herder.

C-XIV-m.Joris Rijpma, zn. van Sjoerd Rijpma, C-XIII-i, en Marianne den Ouden.Hij heeft een samenlevingscontract met Elma W. M. Jonas. Uit deze relatie: 1.Janne Rijpma(dr) . 2. Jonas Rijpma

C-XIV-n. Nanette Marleen Dalenberg, dr. van Martin Sjoerd Dalenberg, C-XIII-k, en Lena Raat. Zij is huwde met Frank Erwin Miedema.Uit dit huwelijk: 1. Senna Mette Miedema.

C-XIV-o. Wouter Wybo Rijpma, zn. van Wybo Willem Rijpma, C-XIII-l, en Sarina Chr. Onclin. Hij huwde te Haarlem met Yvonne Biesbrouck. Uit dit huwelijk: 1. Chantal Rijpma. 2. Kelly Rijpma.

C-XIV-p. Christiaan Onno Rijpma, zn. van Wybo Willem Rijpma, C-XIII-l, en Sarina Chr. Onclin. Hij huwde te Bloemendaal met Marie Sofie van Zuidam, Uit dit huwelijk: 1. Job Christiaan Rijpma 2. Luc Rijpma.

C-XIV-q. Michiel Floris Rijpma, zn. van Wybo Willem Rijpma, C-XIII-l, en Sarina Chr. Onclin. Hij huwde te Bloemendaal met P.K.G. Berends en is in 2000 gescheiden. Hij heeft relatie met Brenda Bulach.Uit deze relatie:1. Teun Christiaan Rijpma. 2. Julia Minny Rijpma

C-XIV-r. Saskia Cornelie Rijpma, dr. van Sjoerd Sybren Rijpma, C-XIII-m, en Joan Cornelia van den Akker. Zij heeft een relatie met Hendrik Willem (Erik) Giersman. Uit deze relatie: 1. Tom Willem Sybren Gierman. 2. Maud Cornelia Anna Gierman.

C-XIV-s. Carmen Carol Ihle, dr. van Sheila Jean Rijpma, C-XIII-r, en James Nels Ihle. Zij huwde te Memphis, TN, USA met Dwayne Preston Hall. Uit dit huwelijk: 1. Natalie Elaina Hall.

* * *

C-XV-a. Angelique Sophia de Herder, dr. van Gerrit André de Herder, C-XIV-e, en Petronella Sophia van Boxtel. Zij huwde te Thüringen(Oostenrijk) met Peter René Bosboom. Uit deze relatie: 1. Nikita Sophia Sissi Leontine Bosboom.

* * *

5. Generaties D(IX-XV) Cornelis Gerbens Rijpma en Yfke Sijbrens Andela.

D-IX-d. Cornelis Gerbens Rijpma, geb. 31 dec. 1829 te Hartwerd, zn. van Gerben Sipkes Rijpma, VIII-b, en Fettje Sjoerds Ypma, overl. 12 febr. 1909 te Bolsward. Hij was boer te Hartwerd. Hij huwde op 8 mei 1852 te Wonseradeel met Yfke Sijbrens Andela, geb. 24 mei 1832 te Burgwerd, overl. 14 dec. 1896 te Hartwerd. Uit dit huwelijk: 1. Gerben Cornelis Rijpma, geb. 3 juni 1853 te Hartwerd. Volgt onder D-X-a. 2. Sierkjen Cornelis Rijpma, geb. 10 aug. 1854 te Hartwerd, overl. 19 febr. 1868 te Hartwerd. Jong overleden. 3. Sijbren Cornelis Rijpma, geb. 3 sept. 1856 te Hartwerd, overl. 24 mei 1867 te Hartwerd. Jong overleden. 4. Fetje Cornelis Rijpma, geb. 24 sept. 1857 te Hartwerd, overl. 7 apr. 1929 te Bolsward. Zij huwde op 30 apr. 1884 te Wonseradeel met Nanne Wietzes de Boer, geb. 30 mrt. 1857 te Pingjum, overl. 13 aug. 1927 te Bolsward. 5. Ulbe Cornelis Rijpma, geb. 10 sept. 1859 te Hartwerd, overl. 21 okt. 1896 te Hartwerd. 6. Antje Cornelis Rijpma, geb. 15 aug. 1865 te Hartwerd. Volgt onder D-X-b. 7. Sipke Cornelis Rijpma, geb. 23 aug. 1866 te Hartwerd, overl. 5 juli 1948 te Hartwerd. Hij was boer te Hartwerd. Hij huwde op 23 mei 1896 te Hennaarderadeel met Tietje Jacobs van Gosliga, geb. 18 juni 1872 te Tjerkwerd, overl. 7 mei 1950 te Hartwerd. 8. Sijbren Cornelis Rijpma, geb. 1 sept. 1869 te Hartwerd, Volgt onder D-X-c.

* * *

D-X-a. Gerben Cornelis Rijpma, geb. 3 juni 1853 te Hartwerd, zn. van Cornelis Gerbens Rijpma, D-IX-d, en Yfke Sijbrens Andela. Overl. 3 mei 1909 te Nijland. Beroep: timmerman. Hij huwde: (1) op 19 mei 1877 te Wonseradeel met Anneke Foekes Wiersma, geb. 30 mrt. 1852 te Wolsum, overl. 5 febr. 1889 te Nijland. (2) op 29 mrt. 1890 te Wymbritseradeel met Sjoerdtje Pieters Weima, geb. 16 juli 1848 te Koudum, overl. 16 sept. 1935 te Bolsward. Uit huwelijk (1): 1. Cornelis Rijpma, geb. 2 mrt. 1878 te Nijland. Volgt onder D-XI-a. 2. Foeke Rijpma, geb. 8 juli 1879 te Nijland, overl. 16 mrt. 1960 te Bolsward. Hij huwde op 19 mei 1906 te Wymbritseradeel met Tjittje Anema, geb. 9 dec. 1881 te Wonseradeel, overl. 21 mei 1959 te Sneek. Zij hadden een pleegdochter; Tjittje Zijlstra te Bolsward. 3. Ulbe Rijpma, geb. 28 mei 1881 te Nijland, Volgt onder D-XI-b. 4. Trijntje Rijpma, geb. 17 okt. 1883 te Nijland, overl. 10 mei 1885 te Bolsward. Jong overleden. 5. Sipke Rijpma, geb. 7 jan. 1885 te Nijland, overl. 17 jan. 1885 te Nijland. Slechts 10 dagen oud geworden. 6. Sipke Rijpma, geb. 1 apr. 1886 te Nijland, overl. 18 dec. 1888 te Nijland. Jong overleden.

D-X-b. Antje Cornelis Rijpma, geb. 15 aug. 1865 te Hartwerd, overl. 25 jan. 1945 te Hitzum, dr. van Cornelis Gerbens Rijpma, D-IX-d, en Yfke Sijbrens Andela. Zij huwde op 9 mei 1891 te Hennaarderadeel met Ype Jacobs Ringnalda, geb. 11 nov. 1862 te Waaxens, overl. 17 mei 1930 te Hitzum. Uit dit huwelijk: 1. Jacob Ypes Ringnalda, geb. 16 mrt. 1893 te Bolsward, overl. 31 dec. 1899 te Bolsward. 2. Yfke Ringnalda, geb. 24 okt. 1901 te Bolsward. Volgt onder D-XI-c.

D-X-c. Sijbren Cornelis Rijpma, geb. 1 sept. 1869 te Hartwerd, overl. 14 mrt. 1940 te Burgwerd, zn. van Cornelis Gerbens Rijpma, D-IX-d, en Yfke Sijbrens Andela. Beroep: Zuivelcontroleur. Hij huwde: (1) op 23 jan. 1897 te Wymbritseradeel met Sjoukje Boukes Speerstra, geb. 28 juli 1874 te Wolsum, overl. 24 nov. 1908 te Bolsward. (2) op 29 mei 1915 te Hennaarderadeel met Adriaantje Ypma, geb. 2 nov. 1894 te Hennaarderadeel, overl. 26 febr. 1972 te Rotterdam. Uit huwelijk(2): 1. Tietje Yfke (Tine) Rijpma, geb. 3 mrt. 1916 te Bolsward, overl. 28 sept. 2007 te Rotterdam. Zij huwde te Den Haag met Albertus (Ab) Plug, geb. 23 april 1907 te Nijkerk, overl. 28 feb.1985 te Kerkrade. 2. Cornelis Meine (Kees) Rijpma. Volgt onder D-XI-d. 3. Yfke Tietje (Jenny) Rijpma. Volgt onder D-XI-e. 4. Meine Cornelis Rijpma. Volgt onder D-XI-f. 5. Cornelis Reimer (Cor) Rijpma, geb. 31 mei 1928 te Hiemert, overl. 9 jan. 1984 te Erbach (Dld). Hij huwde in 1983 met Ankica Silovic.

* * *

D-XI-a.Cornelis Rijpma, geb. 2 mrt. 1878 te Nijland, zn. van Gerben Cornelis Rijpma, D-X-a, en Anneke Foekes Wiersma. Overl. 7 juli 1955 te Hengelo(O). Beroep: letterzetter. Hij huwde: (1) op 26 mrt. 1904 te Nijland met Jantje Hofstra, geb. 11 febr. 1882 te Nijland, overl. 9 nov. 1906 te Bolsward. Begr. in Nijland. (2) op 15 juni 1907 te Bolsward met Magdalena Faber, geb. 26 juli 1882 te Oldeholtpade, overl. 21 dec. 1959 te Hengelo(O). Uit huwelijk (1): 1. Gerben Rijpma, geb. 15 juli 1905 te Deventer. Volgt onder D-XII-a. Uit huwelijk (2): 1. Obbe Rijpma, geb. 11 aug. 1908 te Bolsward. Volgt onder D-XII-b. 2. Reino Sjoerdje Rijpma, geb. 16 sept. 1909 te Bolsward. Volgt onder D-XII-c. 3. Froukje Anneke Rijpma, geb. 29 juli 1913 te Zandvoort. Volgt onder D-XII-d. 4. Foeke Rijpma, geb. 8 dec. 1916 te IJsselstein. Volgt onder D-XII-e.

D-XI-b.Ulbe Rijpma, geb. 28 mei 1881 te Nijland, zn. van Gerben Cornelis Rijpma, D-X-a, en Anneke Foekes Wiersma. Overl. 28 april 1945 te Bolsward. Beroep: Handelaar. Hij huwde op 8 mei 1909 te Wymbritseradeel met Tjittje Elsinga, geb. 27 febr. 1882 te Groningen, overl. 10 sept. 1950 te Leeuwarden. Uit dit huwelijk: 1. Gerben Rijpma, (tweeling) geb. 14 mrt. 1910 te Nijland. Volgt onder D-XII-f. 2. Johanna Rijpma, (tweeling) geb. 14 mrt. 1910 te Nijland. Volgt onder D-XII-g. 3. Foeke Rijpma, geb. 16 mrt. 1911 te Nijland. Volgt onder D-XII-h. 4. Cornelis Rijpma, geb. 24 aug. 1912 te Ysbrechtum. Volgt onder D-XII-i. 5. Anneke Rijpma, geb. 28 dec. 1915 te Bolsward. Volgt onder D-XII-j. 6. Tjitske Rijpma, geb. 27 mei 1917 te Bolsward. Volgt onder D-XII-k. 7. Ulbe Rijpma, geb. 24 mrt. 1919 te Bolsward, overl. 9 mrt. 1945 te Zetten, begraven te Ysselstein (L). 8. Jacob (Jaap) Rijpma, geb. 27 mei 1921 te Bolsward, overl. 17 jan. 1998 te Sneek.

D-XI-c. Yfke Ringnalda, geb. 24 okt. 1901 te Bolsward, overl. 1 okt. 1994 te Harlingen, dr. van Antje Rijpma, D-X-b, en Ype Jacobs Ringnalda. Zij huwde op 9 mei 1925 te Franeker met Jan Hofstra, geb. 29 nov. 1897 te Achlum, overl. 21 juli 1976 te Hitzum. Uit dit huwelijk: 1. Dirk Hofstra. Volgt onder D-XII-l. 2. Antje Hofstra. Volgt onder D-XII-m. 3. Janke Hofstra. Volgt onder D-XII-n.

D-XI-d.Cornelis Meine(Kees) Rijpma, geb. 19 jan. 1918 te Bolsward, overl. 12 juli 2010 te Rotterdam, zn. van Sijbren Rijpma, D-X-c, en Adriaantje Ypma. Hij huwde te Den Haag met Johanna Petronella (Jos) Gestman, geb. 11 juli 1926 te Den Haag, overl. 7 april 2000 te Rotterdam. Uit dit huwelijk: 1. Wilhelmina Adriaantje Johanna Rijpma. Volgt onder D-XII-o. 2. Adriaantje Marie Cornelia Rijpma. Volgt onder D-XII-p. 3. Maria Cornelia Meino Rijpma. Volgt onder D-XII-q. 4. Siebren Pieter Rijpma. Volgt onder D-XII-r. 5. Petra Siska Rijpma. Volgt onder D-XII-s.

D-XI-e. Yfke Tietje (Jenny) Rijpma, geb. 3 jan. 1921 te Bolsward, overl. 10 nov. 2000 te Kerkrade, dr. van Sijbren Rijpma, D-X-c en Adriaantje Ypma. Zij huwde 18 mei 1949 te Den Haag met Jan de Jong, geb. 9 dec. 1917 te Heerenveen, overl. 14 maart 2001 te Kerkrade. Uit dit huwelijk: 1. Douwe Jan de Jong. Volgt onder D-XII-t. 2. Siebren Adriaan de Jong. Volgt onder D-XII-u. 3. Wiegertje Cornelia de Jong. Volgt onder D-XII-v. 4. Adriaantje Yfke de Jong. Volgt onder D-XII-w.

D-XI-f.Meine Cornelis Rijpma, zn. van Sijbren Rijpma, D-X-c, en Adriaantje Ypma. Hij huwde te Den Haag met Janneke H. (Jans) Tims, geb. 24 feb. 1924 te Dordrecht, overl. 11 okt. 2000 te Dronten. Uit dit huwelijk: 1. Siebren Josephus Rijpma. Volgt onder D-XII-x. 2. Maria Adriana Rijpma, gehuwd te Westervoort met Johannes Theodorus Corbee.

* * *

D-XII-a.Gerben Rijpma, geb. 15 juli 1905 te Deventer, zn. van Cornelis Rijpma, D-XI-a, en Jantje Hofstra. Overl. 30 okt. 1979 te Heerenveen. Beroep: o.a. radiomonteur. Hij huwde op 6 aug. 1926 te Hengelo(O) met Geertje Karst, geb. 17 mei 1902 te Erica, overl. 29 dec. 1982 te Heerenveen. Uit dit huwelijk: 1. Cornelis Rijpma. Volgt onder D-XIII-a. 2. Janke Jantje Rijpma. Volgt onder D-XIII-b. 3. Obbe Rijpma. Volgt onder D-XIII-c. 4. Magdalena Rijpma. Volgt onder D-XIII-d. 5. Jantje Rijpma. Volgt onder D-XIII-e. 6. Gerben Rijpma, geb. 23 okt. 1938 te Borne, overl. 11 aug. 1982 te Almelo. Hij huwde te Almelo met Kooscie Schokker. 7. Foeke Rijpma. Hij huwde: (1) B. M. Oude Wolbers en (2) met Irma Louise Bakker.

D-XII-b. Obbe Rijpma, geb. 11 aug. 1908 te Bolsward, zn. van Cornelis Rijpma, D-XI-a, en Magdalena Faber. Overl. 16 febr. 1982 te Enschede. Beroep: voeger. Hij huwde op 29 juli 1933 te Hengelo(O) met Martha Marsman, geb. 13 mei 1909 te Hengelo(O), overl. 1 juni 1981 te Enschede. Uit dit huwelijk: 1. Hendrik Andries Johannes Rijpma. Volgt onder D-XIII-f. 2. Magdalena Rijpma. Volgt onder D-XIII-g. 3. Cornelis Rijpma. Volgt onder D-XIII-h. 4. Obbe Rijpma. Volgt onder D-XIII-i. 5. Marnix Rijpma. Volgt onder D-XIII-j.

D-XII-c.Reino Sjoerdje Rijpma, geb. 16 sept. 1909 te Bolsward, overl. 3 dec. 1993 te Hengelo(O), dr. van Cornelis Rijpma, D-XI-a, en Magdalena Faber. Zij had een relatie met (1) Piet Fiouw, (2) gehuwd op 10 aug. 1946 te Hengelo(O) met Gerhardus Karst, geb. 16 maart 1899 te Emmen, overl. 9 sept. 1971 te Deventer, (3) gehuwd op 6 dec. 1974 te Almelo met Andries de Gruil, geb. 24 febr. 1893 te Gouda. (Gesch. 24 aug 1979 te Almelo). Uit relatie(1): 1. Cornelis Rijpma. Volgt onder D-XIII-k. 2. Petrus Rijpma. Volgt onder D-XIII-l. 3. Magdalena Rijpma. Volgt onder D-XIII-m. Uit huwelijk (2): 1. Hendrik Karst.

D-XII-d. Froukje Anneke Rijpma, geb. 29 juli 1913 te Zandvoort a/d Zee, overl. 5 april 2003 te Hengelo(O), dr. van Cornelis Rijpma, D-XI-a, en Magdalena Faber. Zij huwde op 11 juli 1936 te Hengelo(O) met Jan Tjamme Kamst, geb. 6 sept. 1913 te Hengelo(O). Beroep: schilder. Overl. 1 sept. 1970 te Hengelo(O). Uit dit huwelijk: 1. Magdalena Kamst. Volgt onder D-XIII-n. 2. Freerk Kamst. Volgt onder D-XIII-o. 3. Jan Kamst. Volgt onder D-XIII-p.

D-XII-e. Foeke Rijpma, geb. 8 dec. 1916 te IJsselstein, overl. 27 jan. 2001 te Borne, zn. van Cornelis Rijpma, D-XI-a, en Magdalena Faber. Beroep: kotteraar bij Hollandse Signaal Apparaten te Hengelo(O). Hij huwde op 25 sept. 1940 te Borne met Johanna Engelina Maria Kruidbos, geb. 2 mei 1915 te Hengelo(O), overl. 4 nov. 2005 te Hengelo(O). Uit dit huwelijk: 1. Antonius Cornelis Rijpma. Volgt onder D-XIII-q.

D-XII-f. Gerben Rijpma, 14 mrt. 1910 te Nijland (tweeling), zn. van Ulbe Rijpma, D-XI-b, en Tjittje Elsinga. Overl. 5 juni 1987 te Bolsward. Hij huwde op 4 mrt. 1933 te Bolsward met Inkjen van der Schaaf, geb. 31 aug. 1911 te Sneek, overl. 11 mrt. 1983 te Leeuwarden. Uit dit huwelijk: 1. Ulbe Rijpma. 2. Tetje Rijpma. Volgt onder D-XIII-r. 3. Tjittje Rijpma. Volgt onder D-XIII-s. 4. Anna Rijpma. Volgt onder D-XIII-t. 5. Jantje Rijpma. 6. Tjalling Rijpma, volgt onder D-XIII-u. 7. Johanna Rijpma.8. Jantje Rijpma.

D-XII-g. Johanna Rijpma, geb. 14 mrt. 1910 te Nijland (tweeling), dr. van Ulbe Rijpma, D-XI-b, en Tjittje Elsinga. Overl. 7 mei 1992 te Hengelo(O). Zij huwde op 10 nov. 1934 te Bolsward met Meint van der Kooi, geb. 6 mei 1913 te Oudkerk, overl. 26 nov. 1967 te Hengelo(O). Uit dit huwelijk: 1. Folkert van der Kooi. Volgt onder D-XIII-v. 2. Ulbe van der Kooi. 3. Akke van der Kooi. Volgt onder D-XIII-w. 4. Tjittje van der Kooi. Volgt onder D-XIII-x. 5. Johanna van der Kooi. Volgt onder D-XIII-y. 6. Meint van der Kooi. Hij huwde te Hengelo(O) met Janny Stegeman. 7. Anneke Tjitske van der Kooi, Volgt onder D-XIII-z.

D-XII-h. Foeke Rijpma, geb. 16 mrt. 1911 te Nijland, zn. van Ulbe Rijpma, D-XI-b, en Tjittje Elsinga. Beroep: timmerman/uitvoerder. Overl. 7 aug. 1980 te Balk. Hij huwde op 18 mei 1935 te Witmarsum met Sietske van Zon, geb. 20 okt. 1913 te Makkum (Wonseradeel), overl. 12 juni 1982 te Balk. Uit dit huwelijk: 1. Ulbe Rijpma. Volgt onder D-XIII-aa. 2. Dirk Rijpma. Volgt onder D-XIII-ab. 3. Gerben Rijpma. Volgt onder D-XIII-ac.

D-XII-i.Cornelis Rijpma, geb. 24 aug. 1912 te Ysbrechtum, zn. van Ulbe Rijpma, D-XI-b, en Tjittje Elsinga. Overl. 14 sept. 1982 te Sneek. Hij huwde op 6 mei 1939 te Sneek met Froukje van der Horst, geb. 29 juli 1915 te Woudsend, overl. 14 nov. 1998 te Sneek. Gescheiden 20 nov.1956 te Sneek. Uit dit huwelijk: 1. Gerrit Rijpma. Volgt onder D-XIII-ad. 2. Ulbe Rijpma, geb. 9 juli 1942 te Sneek, overl. 10 okt. 1955 te Baarn. 3. Marten Rijpma, geb. 11 jan. 1945 te Sneek, overl. 10 feb. 1959 te Sneek. 4. Gerben Rijpma, geb. 3 aug. 1946 te Sneek, overl. 6 okt. 2011 te Sneek. 5. Antje Rijpma. Volgt onder D-XIII-ae.

D-XII-j. Anneke Rijpma, geb. 28 dec. 1915 te Bolsward, dr. van Ulbe Rijpma, D-XI-b, en Tjittje Elsinga. Overl. 9 dec. 1999 te Lemmer. Zij huwde op 22 mei 1940 te Bolsward met Simon Lemstra te Witmarsum. Uit dit huwelijk: 1. Ulbe Lemstra. Volgt onder D-XII-af. 2. Hiltje Lemstra. Volgt onder D-XIII-ag. 3. Tjittje Lemstra. Volgt onder D-XIII-ah. 4. Piet Lemstra. Volg onder D-XIII-ai. 5. Johanna Lemstra. Volgt onder D-XIII-aj. 6. Catharine Lemstra. Volgt onder D-XIII-ak. 7. Gerben Lemstra. Volgt onder D-XIII-al.

D-XII-k.Tjitske Rijpma, geb. 27 mei 1917 te Bolsward, overl.: 5 dec. 2009 te Rijnsburg, dr. van Ulbe Rijpma, D-XI-b, en Tjittje Elsinga. Zij huwde: (1) te Bolsward met Jorrit Lammerts, geb. 29 aug.1916 te Leeuwarden, overl. 21 feb.1989 te Rotterdam,en (2) te Bolsward met Pieter Koster, geb. 15 juli 1914 te Harlingen, overl. 2 nov. 1967 te Hengelo(O). Uit huwelijk (1): 1. Tjittje Lammerts. Volgt onder D-XIII-am. Uit huwelijk (2): 1. Ernst Koster. Volgt onder D-XIII-an. 2. Ulbe Koster. Volgt onder D-XIII-ao. 3. Simon Koster. Hij huwde te Assen met Kienie Dekker. 4. Pieter Gerben Koster. Volgt onder D-XIII-ap.

D-XII-l. Dirk Hofstra, zn. van Yfke Ringnalda, D-XI-c, en Jan Hofstra. Hij huwde te Dwingeloo met Geeske Kiers. Uit dit huwelijk: 1. Jan Hofstra. Volgt onder D-XIII-aq. 2. Yfke Hofstra. Volgt onder D-XIII-ar.

D-XII-m. Antje Hofstra, geb. 10 april 1929 te Hitsum, overl. 14 febr. 2015 te Franeker, dr. van Yfke Ringnalda, D-XI-c, en Jan Hofstra. Zij huwde te Franeker met Johannes Bergsma. Uit dit huwelijk: 1. Yfke Bergsma. Volgt onder D-XIII-as. 2. Feike Bergsma. Volgt onder D-XIII-at. 3. Jan Bergsma. Volgt onder D-XIII-au.

D-XII-n. Janke Hofstra, dr. van Yfke Ringnalda, D-XI-c, en Jan Hofstra. Zij huwde te Franeker met Teunis Rauwerda. Uit dit huwelijk: 1. Yfke Rauwerda. 2.Sietske Rauwerda. Volgt onder D-XIII-av. 3.Foppe Rauwerda, relatie met Christina Roorda.

D-XII-o. Wilhelmina Adriaantje Johanna Rijpma, dr. van Cornelis Meine Rijpma, D-XI-d, en Johanna Petronella Gestman. Zij huwde te Rotterdam met Arie Verhoeff. Uit dit huwelijk: 1. Stefan Eldert Cornelis Verhoeff. 2. Laurens Albertus Verhoeff.

D-XII-p.Adriaantje Marie Cornelia Rijpma, dr. van Cornelis Meine Rijpma, D-XI-d, en Johanna Petronella Gestman. Ex-relatie met Robert Babijn. Uit deze relatie: 1. Rolf Werner Babijn. 2. Menno Babijn.

D-XII-q. Maria Cornelia Meino Rijpma, dr. van Cornelis Meine Rijpma, D-XI-d, en Johanna Petronella Gestman. Relatie met Ron Linnenbank. Uit deze relatie: 1. Sander Linnenbank. 2. Lars Linnenbank.

D-XII-r.Siebren Pieter Rijpma, zn. van Cornelis Meine Rijpma, D-XI-d, en Johanna Petronella Gestman. Relatie met Bianca Nathasja Lamberts. Uit deze relatie: 1. Priscilla Deborah Rijpma, 2. Emilie Johanna Rijpma.

D-XII-s. Petra Siska Rijpma, dr. van Cornelis Meine Rijpma, D-XI-d, en Johanna Petronella Gestman. Ex-relatie met Edwin Johan Adonis Marinus Fafié.Uit deze ex-relatie: 1. Jolanda Estella Fafié. 2. Mike Edwin Fafié.

D-XII-t. Douwe Jan de Jong, zn. van Yfke Tietje Rijpma, D-XI-e, en Jan de Jong. Hij huwde te Schaesberg met Eleonora Augustina Maria Snijders. Uit dit huwelijk: 1. Peter Douwe de Jong. Volgt onder D-XIII-aw. 2. Marinus Jacques de Jong, Volgt onder D-XIII-ax.

D-XII-u. Siebren Adriaan de Jong, zn. van Yfke Tietje Rijpma, D-XI-e, en Jan de Jong. Hij huwde te Kerkrade met Paula Roos. Uit dit huwelijk: 1. Kim de Jong.

D-XII-v. Wiegertje Cornelia de Jong, dr. van Yfke Tietje Rijpma, D-XI-e, en Jan de Jong. Zij huwde te Schaesberg met Robert Kool. Uit dit huwelijk: 1. Michiel Kool. 2. Yfke Adriana Kool.

D-XII-w. Adriaantje Yfke de Jong, dr. van Yfke Tietje Rijpma, D-XI-e, en Jan de Jong. Zij huwde te Schaesberg met Jacques Maria Huver. Uit dit huwelijk: 1. Anke Adriana Huver.

D-XII-x. Siebren Josephus Rijpma, zn. van Meine Cornelis Rijpma, D-XI-f, en Janneke H. Tims. Hij huwde te Stadskanaal met Marga Nieweg. Uit dit huwelijk: 1. Eline Rijpma. 2. Jordan Rijpma.

* * *

D-XIII-a.Cornelis Rijpma, geb. 12 juli 1927 te Hengelo(O), overl. 4 feb. 1993 te Heerenveen, zn. van Gerben Rijpma, D-XII-a, Geertje Karst. Hij huwde te Hengelo(O) met Hermanna Boers, geb. 3 okt. 1928 te Hengelo(O), overl. 13 juni 1997 te Heerenveen. Uit dit huwelijk: 1. Gerben Rijpma, geb. 10 okt. 1948 te Borne, overl. 22 feb.1971 te Hengelo(O) 2. Hendrik Johan Rijpma. Volgt onder D-XIV-a. 3. Karin Rijpma. Volgt onder D-XIV-b. 4. Erik Gerben Rijpma. Volgt onder D-XIV-c.

D-XIII-b. Janke Jantje (Zus) Rijpma, geb. 2 april 1930 te Borne, overl. 15 april 2004 te Hengelo(O), dr. van Gerben Rijpma, D-XII-a, en Geertje Karst. Zij huwde te Almelo 20 sept. 1947 met Daam Rorije, geb. 18 dec. 1918 te Vriezenveen, overl. 25 feb. 1973 te Heerenveen. Uit dit huwelijk: 1. Geertje Rorije. Volgt onder D-XIV-d. 2.Gerben Rorije. Volgt onder D-XIV-e.

D-XIII- c. Obbe Rijpma, geb. 30 okt. 1931 te Borne, overl. 5 aug. 2011 te Almelo, zn. van Gerben Rijpma, D-XII-a, en Geertje Karst. Hij huwde te Borne met J. H. Olthuizen. Uit dit huwelijk: 1. Obbe Rijpma. Relatie met Hennie Meutstege. 2. Engelina Rijpma. 3. Gerben Rijpma. Relatie met J. C. J. Busschers.

D-XIII-d.Magdalena Rijpma, dr. van Gerben Rijpma, D-XII-a, en Geertje Karst. Zij huwde te Borne met Johannes Dekker. Uit dit huwelijk: 1. Juliët Dekker. Gehuwd te Hengelo(O) met Stephen Meijerink. 2. Gea Dekker. Volgt onder D-XIV-f. 3. Jeroen Dekker. Volgt onder D-XIV-g.

D-XIII-e.Jantje Rijpma, geb. 27 juli 1936 te Borne, overl. 9 sept. 1992 te Oosterwolde, dr. van Gerben Rijpma, D-XII-a, en Geertje Karst. Zij huwde; (1) te Almelo met Jacobus Schokker. (2) relatie met: G. H. Hoekstra. Uit huwelijk(1): 1. Gerben Cornelis Schokker. Volgt onder D-XIV-h. 2. Hendrik Schokker. Volgt onder D-XIV-i. 3. Jacobus Schokker. Volgt onder D-XIV-j.

D-XIII-f. Hendrik Andries Johannes (Henk) Rijpma, geb. 28 nov. 1934 te Hengelo(O), overl. 9 dec. 2008 te Ter Apel, Gecrem. te Assen, zn. van Obbe Rijpma, D-XII-b, en Martha Marsman. Hij huwde te Apeldoorn met Jeanne Remke van Mossel. Uit dit huwelijk: 1. Lobke Magdalena Gatske Rijpma. Relatie met Peter Lammersma. 2. Gloria Cecillia Adiela Gomez (Rijpma). Volgt onder D-XIV-k.

D-XIII-g. Magdalena Rijpma, dr. van Obbe Rijpma, D-XII-b, en Martha Marsman. Zij huwde: (1) te Hengelo (O) met Tjeerd van der Meer, geb. 12 sept. 1935 te Hilversum, overl. 17 mei 1964 te Hengelo(O). (2) te Ottawa, Canada met Jan Bikker, geb. 19 mei 1926 te Hilversum, overl. 5 jan. 2014 te London, Ontario, Canada. Uit huwelijk(2): 1. Jack Andrew Bikker. Volgt onder D-XIV-l. 2. Marianne Geraldine Bikker. Volgt onder D-IV-m.

D-XIII-h.Cornelis (Cees) Rijpma, zn. van Obbe Rijpma, D-XII-b, en Martha Marsman. Hij huwde te Hengelo(O) met Johanna Gerritdina Klinkien. Uit dit huwelijk: 1. Obbe Rijpma. Hij huwde(1) te Ede met Maaike Heeres. Gescheiden in 2006. Huwelijk (2): te Wageningen met Clasina Petronella de Jager. 2. Cornelis Rijpma. Volgt onder D-XIV-n.

D-XIII-i. Obbe Rijpma, zn. van Obbe Rijpma, D-XII-b, en Martha Marsman. Hij huwde te Hengelo(O) met Janke (Janny) Karst, geb. 27 juni 1944 te Almelo, overl. 17 dec. 2002 te Swifterbant. Uit dit huwelijk: 1. Monica Diane Marianne Rijpma. Volgt onder D-XIV-o. 2.Karin Janny Rijpma. Volgt onder D-XIV-p. Hij heeft een relatie met: Letty van der Pol-van Neerbos sinds 2007.

D-XIII-j. Marnix Rijpma, zn. van Obbe Rijpma, D-XI-b, en Martha Marsman. Hij huwde te Veendam met Teerske Robben. Uit dit huwelijk: 1. Marnix Rijpma. Volgt onder D-XIV-q. 2.Alexander Rijpma.

D-XIII-k. Cornelis Rijpma, geb. 4 aug.1933 te Hengelo(O), overl. 22 febr. 2008 te Hengelo(O), zn. van Reino Sjoerdje Rijpma, D-XI-c, en Piet Fiouw. Hij huwde te Hengelo(O) met Martha Johanna van Baal, geb. 22 febr.1934 te Hengelo(O), overl. 24 juni 2010 te Almelo. Uit dit huwelijk: 1. Anthony P. Joh. Rijpma. Volgt onder D-XIV-r. 2. Martin Cornelis Rijpma, geb. 18 mei 1967 te Hengelo(O). Volgt onder D-XIV-s.

D-XIII-l. Petrus (Piet) Rijpma, zn. van Reino Sjoerdje Rijpma, D-XII-c, en Piet Fiouw. Hij huwde te Den Helder met Mary Geerdink. Uit dit huwelijk: 1. Nilda Rijpma. Volgt onder D-XIV-t.

D-XIII-m.Magdalena Rijpma, dr. van Reino Sjoerdje Rijpma, D-XII-c, en Piet Fiouw. Zij huwde te Hengelo(O) met Charles van Laar.Uit dit huwelijk: 1. Reinolda Christina van Laar. Volgt onder D-XIV-u. 2. Christina Ineke van Laar. Volgt onder D-XIV-v.

D-XIII-n. Magdalena Kamst, dr. van Froukje Anneke Rijpma, D-XII-d, en Jan Tjamme Kamst. Zij huwde te Hengelo(O) met Hendrik Buist. Uit dit huwelijk: 1. Carla Buist. Volgt onder D-XIV-w. 2. Pieter Buist. Volgt onder D-XIV-x. 3. Arjan Buist. Volgt onder D-XIV-y.

D-XIII-o. Freerk Kamst, zn. van Froukje Anneke Rijpma, D-XII-d, en Jan Tjamme Kamst. Hij huwde 1. T. Hissink, gesch. 2. Relatie met Conny Clay.Uit huwelijk 1:1. Eric Kamst. 2. Marcel Kamst. 3. Ronald Kamst.

D-XIII-p.Drs. Jan Kamst, zn. van Froukje Anneke Rijpma, D-XII-d, en Jan Tjamme Kamst. Hij huwde te Hengelo(O) met Ria Grietje Veldkamp. Uit dit huwelijk: 1. Arthur Kamst. 2. Xandra Kamst.

D-XIII-q. Antonius Cornelis (Tonnie) Rijpma, geb. 26 okt. 1945 te Borne, overl. 23 jan.1991 te Borne, zn. van Foeke Rijpma, D-XII-e, en Johanna Engelina Maria Kruidbos. Hij huwde te Borne met Gerritdina Mina (Diny) Kooiker. Uit dit huwelijk: 1. Johanna Maria (Renate) Rijpma. Volgt onder D-XIV-z. 2. Antoinet Cornelia (Astrid) Rijpma.Volgt onder D-XIV-aa.

D-XIII-r. Tetje Rijpma, dr. van Gerben Rijpma, D-XII-f, en Inkjen van der Schaaf. Zij huwde te Bolsward met B. van den Brink. Uit dit huwelijk: 1. Gerben vanden Brink. 2. Inkjen van denBrink. 3. Tineke van denBrink.4.Corrie van denBrink.5.Jan van den Brink.

D-XIII-s. Tjittje Rijpma, dr. van Gerben Rijpma, D-XII-f, en Inkjen van der Schaaf. Zij huwde te Bolsward met Pier Nauta. Uit dit huwelijk: 1. Jan-LolleNauta. 2. Pier Nauta.

D-XIII-t. Anna Rijpma, dr. van Gerben Rijpma, D-XII-f, en Inkjen van der Schaaf. Zij huwde te Bolsward met J. Noppe. Uit dit huwelijk: 1. Cornelis Jacobus Noppe. Volgt onder D-XIV-ab. 2.Inkjen Noppe. Volgt onder D-XIV-ac. 3.Robbie Noppe. 4.Theadora Petronella Noppe.

D-XIII-u. Tjalling Rijpma, geb. 13 nov. 1947 te Bolsward, overl. 21 okt. 2005 te Bolsward, zn. van Gerben Rijpma, D-XII-f, en Inkjen van der Schaaf. Hij huwde te Witmarsum op 29 okt. 1969 met Riemke Trijntje Ozinga. Uit dit huwelijk: 1. Tsjomme Dirk Rijpma. 2. Inkjen Tettje Rijpma, volgt onder D-XIV-ad.

D-XIII-v.Folkert van der Kooi, zn. van Johanna Rijpma, D-XII-g, en Meint van der Kooi. Hij huwde (1) te Leeuwarden met Dinie Hilbert. Gesch. (2) te Amsterdam met Anna Maria Warmerdam. Uit huwelijk(1): 1. Arno van der Kooi. 2.Meint van der Kooi. 3.Folkert van der Kooi. 4.Johnny van der Kooi. 5.Johanne van der Kooi.6.Petro van der Kooi. 7. Robert van der Kooi.

D-XIII-w.Akke van der Kooi, dr. van Johanna Rijpma, D-XII-g, en Meint van der Kooi. Zij huwde te Leeuwarderadeel met Eelke van der Meer. Uit dit huwelijk: 1. Rinze van der Meer. 2.Meint van der Meer. Hij huwde te Hengelo(O) met Vera Wijnands. Gescheiden. 3.Rinze van der Meer. Volgt onder D-XIV-ae.

D-XIII-x. Tjittje van der Kooi, dr. van Johanna Rijpma, D-XII-g, en Meint van der Kooi. Zij huwde te Leeuwarden met Arie Bruinsma.Uit dit huwelijk: 1. Alex Bruinsma. Volgt onder D-XIV-af.

D-XIII-y. Johanna van der Kooi, dr. van Johanna Rijpma D-XII-g, en Meint van der Kooi. Zij huwde te Hengelo(O) met Tonny Händel.Uit dit huwelijk: 1. Alex Händel. 2.René Händel.

D-XIII-z. Anneke Tjitske van der Kooi, dr. van Johanna Rijpma, D-XII-g, en Meint van der Kooi. Zij huwde te Aalten met Harm ter Haar. Uit dit huwelijk: 1. Arjan ter Haar. 2.José ter Haar. 3. Evelien ter Haar.

D-XIII-aa. Ulbe Rijpma, geb. 9 juni 1936 te Bolsward, overl. 9 oktober 2006 te Pietersbierum, zn. van Foeke Rijpma, D-XII-h, en Sietske van Zon. Hij huwde te Harlingen met Ity van de Heide. Uit dit huwelijk: 1. André Rijpma. Volgt onder D-XIV-ag. 2.Jacqueline Rijpma. Volgt onder D-XIV-ah. 3.Erwin Richard Rijpma. Volgt onder D-XIV-ai.

D-XIII-ab. Dirk Rijpma, zn. van Foeke Rijpma, D-XII-h, en Sietske van Zon. Hij huwde te Wonseradeel met Janny Jellie Bleeker. Uit dit huwelijk: 1. Marcel Rijpma, geb. 18 april 1964 te Leiden, overl. 10 feb. 1992 te Leiden. 2.Robert Michiel Rijpma. Volgt onder D-XIV-aj. 3.Mirjam Nancy Rijpma. Volgt onder D-XIV-ak.

D-XIII-ac. Gerben Rijpma, zn. van Foeke Rijpma, D-XII-h, en Sietske van Zon. Hij huwde te Leiden met Petronella (Nel) Lut. Uit dit huwelijk: 1. Marjolein Rijpma. 2.Jeffrey Rijpma.

D-XIII-ad. Gerrit Rijpma, zn. van Cornelis Rijpma, D-XII-i, en Froukje van der Horst. Hij huwde te Wymbritseradeel met Renske Goudberg. Uit dit huwelijk: 1. Marten Cornelis Rijpma. Volgt onder D-XIV-al. 2.Marijke Lydia Rijpma. Volgt onder D-XIV-am. 3.Mirjam Froukje Rijpma. Volgt onder D-XIV-an. 4.Durk Sjoerd Rijpma. Vogt onder D-XIV-ao.

D-XIII-ae. Antje Rijpma, dr. van Cornelis Rijpma, D-XII-i, en Froukje van der Horst. Zij huwde met Auke Nijdam. Uit dit huwelijk: 1. Baukje Albertine Nijdam. Volgt onder D-XIV-ap. 2. Maria Anne Nijdam. Volgt onder D-XIV-aq. 3.Pieter Cornelis Nijdam. Volgt onder D-XIV-ar.

D-XIII-af. Ulbe Lemstra, zn. van Anneke Rijpma, D-XII-j, en Simon Lemstra. Hij huwde te Emmeloord met Eibertje Heibrink. Uit dit huwelijk: 1. Simon Lemstra. 2.Elisabeth Lemstra. Volgt onder D-XIV-as.

D-XIII-ag. Hiltje Lemstra, dr. van Anneke Rijpma, D-XII-j, en Simon Lemstra. Zij huwde te Emmeloord met Aart Marinus Pieter de Vos. Uit dit huwelijk: 1. Anneke Jacoba de Vos. 2.Sjack de Vos. 3.Anneke de Vos. Volgt onder D-XIV-at.

D-XIII-ah. Tjittje Lemstra, dr. van Anneke Rijpma, D-XII-j, en Simon Lemstra. Zij huwde te Workum met Cor Buma. Uit dit huwelijk: 1. Jacqueline Buma. 2. Richard Buma.

D-XIII-ai. Piet Lemstra, zn. van Anneke Rijpma, D-XII-j, en Simon Lemstra. Hij huwde met n.n. Uit dit huwelijk: 1. Peter Lemstra. 2. Michelle Lemstra. Volgt onder D-XIV-au.

D-XIII-aj. Johanna (Hanneke) Lemstra, dr. van Anneke Rijpma, D-XII-j, en Simon Lemstra. Zij huwde te Emmeloord met Douwe Kootstra. Uit dit huwelijk: 1. Freerk Kootstra. 2. Anneke Hiltje Kootstra. Volgt onder D-XIV-av. 3. Peter Richard Kootstra.

D-XIII-ak. Catharine Lemstra, dr. van Anneke Rijpma, D-XII-j, en Simon Lemstra. Zij huwde te Emmeloord met Jan Johannes Visser. Uit dit huwelijk: 1. Anneke Visser. 2.Johannes Jan Visser. Volgt onder D-XIV-aw.

D-XIII-al. Gerben Lemstra, zn. van Anneke Rijpma, D-XII-j, en Simon Lemstra. Hij huwde te Lemmer met Lucienne van Wijk. Uit dit huwelijk: 1. Rick Lemstra. 2.Dorien Lemstra. 3.Marleen Lemstra.

D-XIII-am. Tjittje(Tiny) Lammerts, dr. van Tjitske Rijpma, D-XII-k, en Jorrit Lammerts. Zij huwde te Borne met Mindert (Minne) Jepma.Uit dit huwelijk: 1. Douwe Jepma. 2.Tjitske Jepma. Volgt onder D-XIV-ax. 3. Anne Jepma, hij huwde te Zaandam met Caroline Anna Lydia Kok. Uit dit huwelijk: Nienke Marianne Tjittje Jepma. (gescheiden 2009).

D-XIII-an. Ernst Koster, zn. van Tjitske Rijpma, D-XII-k, en Pieter Koster. Hij huwde te Hengelo(O) met Eef Schuur. Uit dit huwelijk: 1. Frank Koster. 2. Linda Koster.

D-XIII-ao. Ulbe Koster, zn. van Tjitske Rijpma, D-XI-k, en Pieter Koster. Hij huwde te Geldermalsen met Maartje de Man. Uit dit huwelijk: 1. Maurice Koster. 2.Pascal Koster.

D-XIII-ap. Pieter Gerben Koster, zn. van Tjitske Rijpma, D-XII-k, en Pieter Koster. Hij huwde te Enschede met Josephina Maria (José) Bernsen. Uit dit huwelijk: 1. Mitchel Koster. 2.Vincent Koster.

D-XIII-aq. Jan Hofstra, zn. van Dirk Hofstra, D-XII-l, en Geeske Kiers. Hij huwde te Groningen met Aukje Best. Uit dit huwelijk: 1. Mirjam Hofstra. 2.Erwin Hofstra.

D-XIII-ar.Yfke Hofstra, dr. van Dirk Hofstra, D-XII-l, en Geeske Kiers. Zij huwde te Winschoten met Harry Harms. Uit dit huwelijk: 1. Ingrid Harms,2.Jolanda Harms.

D-XIII-as. Yfke Bergsma, dr. van Antje Hofstra, D-XII-m, en Johannes Bergsma. Zij huwde te Franeker met Willem van der Meulen. Uit dit huwelijk: 1. Lennart Johan van der Meulen, D-XIV-aij. 2. Laurens Hilbrand van der              Meulen.

D-XIII-at.Feike Bergsma, zn. van Antje Hofstra, D-XII-m, en Johannes Bergsma. Hij huwde te Franeker met Dukke Bootsma. Uit dit huwelijk: 1. Bas Johan Bergsma. 2.Lars Pieter Bergsma.

D-XIII-au. Jan Bergsma, zn. van Antje Hofstra, D-XII-m, en Johannes Bergsma. Hij huwde te Franeker met Anna de Vries. Uit dit huwelijk: 1. Johannes Jochem Bergsma. 2.Sikko Jacob Bergsma.

D-XIII-av. Sietske Rauwerda, dr. van Janke Hofstra, D-XII-n, en Teunis Rauwerda. Relatie met Marcel Seuninga. Uit deze relatie: 1. Jild Seuninga 2. Bente Seuninga.

D-XIII-aw.Peter Douwes de Jong, zn. van Douwe Jan de Jong, D-XII-t, en Eleonora Augustina Maria Snijders. Gehuwd met Nancy. Uit dit huwelijk: 1. Tommy de Jong

D-XIII-ax.Marinus Jacques de Jong, zn. van Douwe Jan de jong, D-XII-t, en Eleonora Augustina Maria Snijders. Gehuwd met Barbara. Uit dit huwelijk: 1. Anna de Jong.

* * *

D-XIV-a. Hendrik Johan Rijpma, zn. van Cornelis Rijpma, D-XIII-a, en Hermanna Boers. Hij huwde te Haskerland met Hendrikje de Jong. Uit dit huwelijk: 1. Arno Rijpma(tweeling). 2.Bianca Rijpma(tweeling).

D-XIV-b. Karin Rijpma, dr. van Cornelis Rijpma, D-XIII-a, en Hermanna Boers. Zij huwde te Balk met Hendrik Breimer. Uit dit huwelijk: 1. Rinske Breimer. 2.Arend Breimer. Gescheiden eind 2006 te Coevorden.

D-XIV-c.Erik Gerben Rijpma, zn. van Cornelis Rijpma, D-XIII-a, en Hermanna Boers. Hij huwde te Heerenveen met Anna Christina Jetten.Uit dit huwelijk: 1. Karel Rijpma, 2. Yvonne Rijpma

D-XIV-d. Geertje Rorije, dr. van Janke Jantje Rijpma, D-XIII-b, en Daam Rorije. Zij huwde met Walter Schokker. Gescheiden. Uit dit huwelijk: 1. Jeanet Schokker. Volgt onder D-XV-a. 2.Henry Schokker. Volgt onder D-XV-b.

D-XIV-e. Gerben Rorije, geb. 18 jan. 1950 te Borne, overl. 1 maart 2008 te Zwolle, zn. van Janke Jantje Rijpma, D-XIII-b, en Daam Rorije. Hij huwde met Alie Arend. Gescheiden. Uit dit huwelijk: 1. Zarina Rorije. 2.Alex Rorije.

D-XIV-f.Gea Dekker, dr. van Magdalena Rijpma, D-XIII-d, en Johannes Dekker. Zij huwde te Hengelo(O) met Peter Hammink. Uit dit huwelijk: 1. Timon Sebastiaan Hammink. 2. Ellemijn Anne Marlena Hammink.

D-XIV-g. Jeroen Dekker, zn. van Magdalena Rijpma, D-XIII-d, en Johannes Dekker. Hij huwde te Enschede met Ingrid Veldhuis. Uit dit huwelijk: 1. Kelvin Dekker. 2. Danny Dekker.

D-XIV-h. Gerben Cornelis Schokker, zn. van Jantje Rijpma, D-XIII-e, en Jacobus Schokker. Hij huwde met H. J. M. Braamhaar. Uit dit huwelijk: 1. JacquelineSchokker. 2. Petra Schokker.

D-XIV-i. Hendrik Schokker, zn. van Jantje Rijpma, D-XIII-e en Jacobus Schokker. Hij huwde met C. J. M. de Jong. Uit dit huwelijk: 1. IngeSchokker. 2. Tommie Schokker.

D-XIV-j. Jacobus Schokker zn. van Jantje Rijpma, D-XIII-e, en Jacobus Schokker. Hij huwde met A. L. J. Hoekstra. Uit dit huwelijk: 1. Iris Schokker.

D-XIV-k.Gloria CecilliaAdielaGomez(Rijpma), adoptief dr. van Hendrik Andries Johannes Rijpma, D-XIII-f, en Jeanne Remke van Mossel. Zij huwde (1) te Groningen met n.n. Gescheiden. Uit dit huwelijk: 1. Serena Manuela. Huwelijk (2) te Eerbeek: in 2005 met Bart Wendrich.

D-XIV-l. Dr. Jack Andrew Bikker, zn. van Magdalena Rijpma, D-XIII-g, en Jan Bikker. Hij huwde te Kitchener, Ont., Canada met Jennifer Lynn Scheid. Uit dit huwelijk: 1. Jacqueline Ariëlle Natalia Bikker. 2.Paul Andrew Joël Bikker. 3. Michael Carl Ernst Bikker. 4. Katherine Elisabeth Victoria Alma Bikker.

D-XIV-m. Marianne Geraldine Bikker, dr. van Magdalena Rijpma, D-XIII-g, en Jan Bikker.Zij huwde te London, Ont., Canada met Allan Stanley Simm.Uit dit huwelijk:1. Chelsea Grace Simm. 2. Camden Allan Simm.

D-XIV-n. Cornelis (Kees) Rijpma, zn. van Cornelis Rijpma, D-XIII-h, en Johanna Gerritdina Klinkien. Hij huwde te Doorwerth (gem. Renkum) met Petronella Francisca (Petra) Post. Uit dit huwelijk: 1. Timon Rijpma. 2.Sjoerd Rijpma. 3.Diede Nanine Rijpma.

D-XIV-o. Monica Diane Marianne (Monique) Rijpma, geb. 1 aug. 1966 te Ruinerwold. Overl.: 24 juli 2011 te Hilversum, dr. van Obbe Rijpma, D-XIII-i, en Janke (Janny) Karst. Zij huwde te Hilversum met Hans Schuitema. Uit dit huwelijk: 1.Nils Schuitema.

D-XIV-p. Karin Janny Rijpma, dr. van Obbe Rijpma, D-XIII-i, en Janke (Janny) Karst. Zij huwde; (1) te Winterswijk met Chris ter Haar, gesch. en (2) te Lelystad met Feroz Maulabaks. Uit huwelijk (1): 1. Sonny ter Haar. Volgt onder D-XV-c. 2.Tauck ter Haar. Uit huwelijk (2): 1. Jerrel Maulabaks.

D-XIV-q.Marnix Rijpma, zn. van Marnix Rijpma, D-XIII-j, en Teerske Robben. Hij huwde te Zwolle met Rosalinda Lucrecia (Linda) Maduro. Uit dit huwelijk: 1. Jurgen Rignald Rijpma. 2.Melissa Teerske Astrid Rijpma.

D-XIV-r. Anthony Peter Johannes (Tonny) Rijpma, zn. van Cornelis Rijpma, D-XIII-k, en Martha Johanna van Baal. Hij huwde te Ruurlo met Martine Elisabeth Grob. Uit dit huwelijk: 1. Peter Anthony Rijpma.

D-XIV-s. Martin Cornelis Rijpma, zn. van Cornelis Rijpma, D-XIII-k, en Martha Johanna van Baal. Hij huwde met Esther Maria de Vos. Uit dit huwelijk: 1. Jos Rijpma.

D-XIV-st. Nilda Rijpma, dr. van Petrus Rijpma, D-XIII-l, en Mary Geerdink. Relatie met Ir. André Goorden. Uit deze relatie: 1. Bernd Pieter (Tom) Goorden.

D-XIV-u. Reinolda Christina van Laar, dr. van Magdalena Rijpma, D-XIII-m, en Charles van Laar. Zij huwde te Hengelo(O) met Jan Henk Maria Markslag(Jos).Uit dit huwelijk: 1.Lisanne Markslag.

D-XIV-v. Christina Ineke van Laar, dr. van Magdalena Rijpma, D-XIII-m, en Charles van Laar. Zij huwde te Hengelo(O) met Johannes Bernardus(Han) Roetenberg. Uit dit huwelijk: 1. Robin Charles René Roetenberg. 2.Dennis Stephan Roetenberg.

D-XIV-w. Carla Buist, dr. van Magdalena Kamst, D-XIII-n, en Hendrik Buist. Zij huwde te Hengelo(O) met Harmannus Wolter Bokhorst. Uit dit huwelijk: 1. Annemarijn Bokhorst. 2.Jorn Pieter Bokhorst.

D-XIV-x. Pieter Buist, zn. van Magdalena Kamst, D-XIII-n, en Hendrik Buist.Hij huwde met 1. Christine Groeneveld. (gesch.), 2. Bianca te Kiefte. Uit dit huwelijk: 1. Machiel Buist. 2. Daniël Buist.

D-XIV-y. Arjan Buist, zn. van Magdalena Kamst, D-XIII-n en Hendrik Buist. Hij huwde te Weert met Wilhelmina Henricus (Hellen) Janssen.Uit dit huwelijk: 1. Sarah Liza Magdalena Buist. 2. Gijs Buist(tweeling), 3. Tjeerd Buist(tweeling).

D-XIV-z. Johanna Maria(Renate) Rijpma, dr. van Antonius Cornelis Rijpma, D-XIII-q, en Gerritdina Mina Kooiker. Zij huwde te Borne met René Johannes Bernardus Boomkamp. Uit dit huwelijk: Rik Bento Boomkamp en Mariou Maria Boomkamp.

D-XIV-aa. Antoinet Cornelia (Astrid) Rijpma,dr. van Antonius Cornelis Rijpma, D-XIII-q, en Gerritdina Mina Kooiker. Zij huwde te Borne met Rob Frederik van Buuren. Uit dit huwelijk: 1. Maud van Buuren.

D-XIV-ab. Cornelis Jacobus Noppe, zn. van Anna Rijpma, D-XIII-t, en J. Noppe. Hij huwde met n.n. Uit dit huwelijk: 1. Roy Noppe,2.Mendy Noppe.

D-XIV-ac. Inkjen Tjittje Noppe, dr. van Anna Rijpma, D-XIII-t, en J. Noppe. Zij huwde met J. Smit. Uit dit huwelijk: 1. Melisse Anna Smit. 2. Maikel Smit.

D-XIV-ad. Inkjen Tettje Rijpma, dr. van Tjalling Rijpma, D-XIII-u en Riemke Trijntje Ozinga. Zij huwde in Heerenveen met Martin Borrèl. Uit dit huwelijk: 1.Dany Borrèl. 2. Sian Sarah Borrèl. 3. Branco Dorian Borrèl.

D-XIV-ae. Rinze van der Meer, zn. van Akke van der Kooi, D-XIII-w, en Eelke van der Meer. Hij huwde te Hengelo(O) met Ciska Teering. Uit dit huwelijk: 1. Patricia van der Meer. 2. Jacqueline van der Meer.

D-XIV-af. Alex Bruinsma, zn. van Tjittje van der Kooi, XIII-x, en Arie Bruinsma. Hij huwde te Leeuwarden met Hanya. Uit dit huwelijk: 1. Roy Bruinsma. 2.Lisa Lie Bruinsma.

D-XIV-ag. André Rijpma, geb. 21 aug. 1960 te Harlingen, overl. 12 juni 2004 te Franeker, zn. van Ulbe Rijpma, D-XIII-aa, en Ity van der Heide. Hij huwde te Witmarsum met Aukje Jacoba van der Zee. Uit dit huwelijk: 1. Monique Ulrika Rijpma. 2.Rosanna Mariska Rijpma.

D-XIV-ah.Jacqueline Rijpma, dr. van Ulbe Rijpma, D-XIII-aa, en Ity van der Heide. Zij huwde te Franeker met Pieter Sizoo. Uit dit huwelijk: 1. Dionne Sizoo. 2.Didier Sizoo.

D-XIV-ai. Erwin Richard Rijpma, zn. van Ulbe Rijpma, D-XIII-aa, en Ity van der Heide. Relatie met Lydia Schievink. Behorend tot deze relatie: 1. Alan Maurice Schievink.

D-XIV-aj. Robert Michiel Rijpma, zn. van Dirk Rijpma, D-XIII-ab, en Janny Jellie Bleeker. Relatie met Ilonka Marcelis. Uit deze relatie: 1. Jelle Rijpma. 2. Jarne Rijpma. 3.Jolijn Rijpma. 4.Jynthe Rijpma.

D-XIV-ak. Mirjam Nancy Rijpma, dr. van Dirk Rijpma, D-XIII-ab, en Janny Jellie Bleeker. Zij huwde te Leiden met Toni Owobowale. Uit dit huwelijk: 1. Shèwa Yetunde Christiane Owobowale. 2.Shadé Damilola Yewande Owobowale. 3. Abèni Lyabo Sietske Owobowale. 4. Kèmi Aribikè Jannie Owobowale.

D-XIV-al. Marten Cornelis (Marco) Rijpma, zn. van Gerrit Rijpma, D-XIII-ad, en Renske Goudberg. Hij huwde te Bolsward met Rinske Elsinga. Uit dit huwelijk: 1. Rixt Nynke Rijpma (tweeling). 2.Gerrit Harmen Rijpma (tweeling).

D-XIV-am.Marijke Lydia Rijpma, dr. van Gerrit Rijpma, D-XIII-ad, en Renske Goudberg. Zij huwde te Sneek met Hendrik Joustra. Uit dit huwelijk: 1. Gerbrich Amarins Joustra.

D-XIV-an.Mirjam Froukje Rijpma, dr. van Gerrit Rijpma, D-XIII-ad, en Renske Goudberg. Zij huwde te Sneek met Arjen Schaap. Uit dit huwelijk: 1. Michiel Dirk Schaap. 2. Chris Gerrit Schaap.

D-IV-ao. Durk Sjoerd Rijpma, zn. van Gerrit Rijpma, D-XIII-ad, en Renske Goudberg. Hij heeft een samenlevingscontract met Joke Harmke Krist. Uit deze relatie:     1. Andries Oenejan.

D-XIV-ap. Baukje Albertine Nijdam, dr. van Antje Rijpma, D-XIII-ae, en Auke Nijdam. Zij huwde met Robert Kommerij. Uit dit huwelijk: 1. Nina Rosemarijn Kommerij. 2. Esmee Fleur. 3. Charlotte Yalou.

D-XIV-aq. Maria Anne Nijdam, dr. van Antje Rijpma, D-XIII-ae, en Auke Nijdam. Zij huwde met Sietze Bijlsma. Uit dit huwelijk: 1. Nienke Bijlsma.

D-XIV-ar. Pieter Cornelis Nijdam, zn. van Antje Rijpma, D-XIII-ae, en Auke Nijdam. Hij huwde met Anna Postuma. Uit dit huwelijk: 1. Chantal Louise Nijdam. 2.Matthijs Hielke Nijdam.

D-XIV-as. Elisabeth Lemstra, dr. van Ulbe Lemstra, D-XIII-af, en Eibertje Heibrink. Zij huwde te Emmeloord met Erik Hidding. Uit dit huwelijk: 1. Matthijs Hidding. 2.Eibertje Hidding.

D-XIV-at. Anneke de Vos, dr. van Hiltje Lemstra, D-XIII-ag, en Marinus Pieter de Vos. Zij huwde te Lemmer met Dirk Jan Van Looy. Uit dit huwelijk: 1. Jan Dirk van Looy. 2.Arnould van Looy. 3.Jack van Looy.

D-XIV-au. Michelle Lemstra, dr. van Piet Lemstra, D-XIII-ai, en n.n.Zij heeft een kind: 1. Sarah.

D-XIV-av. Anneke Hiltje Kootstra, dr. van Johanna Lemstra, D-XIII-aj, en Douwe Kootstra. Zij huwde te Grou met Geert van Wijngaarden. Gescheiden op 24 aug. 2005. Uit dit huwelijk: 1. Laura van Wijngaarden. 2.Douwe van                 Wijngaarden.

D-XIV-aw. Johannes Jan Visser, zn. van Catharine Lemstra, D-XIII-ak, en Jan Johannes Visser. Gehuwd en gescheiden. Uit dit huwelijk: 1. Jan Johannes Visser.

D-XIV-ax.Tjitske Jepma, dr. van Tjittje Lammerts, D-XIII-am, en Mindert Jepma. Zij huwde te Heemskerk met Ronaldus Adrianus de Wit. Uit dit huwelijk: 1. Saskia de Wit. 2.Job de Wit.

D-XIV-aij. Lennart Johan van der Meulen, zn. van Yfke Bergsma, D-XIII-as, en Willem van der Meulen. Hij heeft een relatie met Marloes Beukema. Uit deze relatie: 1. Tijs van der Meulen.

* * *

D-XV-a. Jeanet Schokker, dr. van Geertje Rorije, D-XIV-d, en Walter Schokker. Zij huwde te Drachten met Ben Lap. Uit dit huwelijk: 1. Alwin Lap. 2.BronwenLap. 3.Ellen Lap.

D-XV-b. Henry Schokker, zn. van Geertje Rorije, D-XIV-d, en Walter Schokker. Hij was gehuwd en is gesch. van Selina van de Hee. Uit dit huwelijk: 1. Roberto Schokker. 2.Mirthe Schokker.

D-XV-c. Sonny ter Haar, dr. van Karin J. Rijpma, D-XIV-p, en Chris ter Haar. Zij heeft een relatie met n.n..Uit deze relatie: 1. Chanella Imaani. 2.Naomi Latifah Abigael.

* * *

6. Generatie E(IX-XI) Pieter Sjoerds Gerbrandij.

E-IX-e.Jouke Sjoerds Gerbrandy, geb. 3 nov. 1820 te Bozum, zn. van Sjoerd Joukes Gerbrandy, VIII-c, en Lubrich Martens Stilma. Hij huwde: (1) op 4 mei 1842 te Baarderadeel met Yebeltje Rintjes Syperda en (2) op 6 nov. 1844 met Hiske Rintjes Syperda. Uit dit huwelijk(2): 1. Sjoerd Joukes Gerbrandy, geb. te Bozum. Volgt onder E-X-g.

* * *

E-X-g. Sjoerd Joukes Gerbrandy, geb. te Bozum, zn. van Jouke Sjoerds Gerbrandy, E-IX-e, en Hiske Rintjes Syperda. Hij huwde op 30 apr. 1870 te Wymbritseradeel met Jeltje van der Zijl, geb. 10 nov. 1850 te Goënga. Uit dit huwelijk: 1. Pieter Sjoerds Gerbrandy, geb. 13 apr. 1885 te Goënga. Volgt onder E-XI-a.

* * *

E-XI-a.Pieter Sjoerds Gerbrandy, geb. 13 apr. 1885 te Goënga, zn. van Sjoerd Joukes Gerbrandy, E-X-g, en Jeltje van der Zijl. Hij huwde op 18 mei 1911 met Hendrina Elisabeth Sikkel. Hij is overleden 7 sept. 1961 te Den Haag.

 * * *